Інвестиції.орг

Kyiv, May 30 10:52 | London, May 30 08:52 | New York, May 30 04:52
Shanghai, May 30 16:52 | Tokyo, May 30 17:52 | Sydney, May 30 19:52

Інвестування

RSS стрічка
Роль інформаційно - комунікаційних технологій в діяльності промислово - фінансових груп

На економічний розвиток промислово-фінансових груп  (ПФГ) чинять значний вплив інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інформація, знання, процеси інформатизації, а також агрегована інтенсифікація національного і міжнародного бізнесу.

 
Формування цілевої муніципальної програми ефективного енергозбереження

Сучасний стан ринкових реформ (в умовах економічної кризи, особливо) постійно вимагає підвищення економічної ролі держави, цілеспрямованих зусиль щодо створення такого класу власників, які несуть значну відповідальність за раціональне використання енергоресурсів міста (регіону) і зацікавлені у ефективності виробництва та міської господарки в цілому.

 
Вплив інновацій на попит і пропозицію енергоресурсів

Сучасна економіка, яка швидко розвивається, потребує все більше і більше різноманітних ресурсів, які є обмеженими.

 
Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні

Агропромисловий комплекс є складною соціально-економічною системою, що складається з різних структурно-утворюючих елементів або підсистем.

 
Ризики інноваційної діяльності підприємств

Одним з основних чинників, що стримують інноваційну активність підприємств, нарівні з браком фінансових ресурсів, слабкою результативністю механізмів державної підтримки, погано розвиненою законодавчою базою – є високий ризик.

 
Інновації як основа конкурентоспроможності підприємства

Сучасні умови господарювання вимагають від вітчизняних підприємств адекватних механізмів реагування на динамічні зміни зовнішнього середовища, зростаючі вимоги споживачів та суворі виклики ринків.

 
Новітні рекламні технології як інновації в маркетингових комунікаціях

В умовах глобального ринку для ефективного просування товару та утримання лідерських позицій, підприємства використовують нові ідеї, технології у товарах, послугах та процесах.

 
Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції

Однією з ключових ланок у діяльності підприємства є збут.

 
Контролінг в управлінні інноваційними проектами

Основою сучасної концепції управління проектами є погляд на проект як на керовану зміну первісного стану будь-якої системи з метою досягнення результатів визначеного рівня якості в умовах обмеженого часу і коштів.

 
Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту

Як зазначає Верховна Рада України у своїй Постанові "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", екологічну ситуацію України на сьогоднішній день визначають як таку, що наближена до стану глобальної екологічної катастрофи [1].

 
Економічні основи розвитку логістичних структур

Господарська діяльність у сфері суспільного виробництва здійснюється суб’єктами господарювання, які є учасниками господарських відносин, що реалізують господарську компетентність (сукупність господарських прав і обов’язків).

 
Стратегії інвестування: сутність і умови реалізації

Стратегія інвестування промислового підприємства є сукупністю довгострокових цілей вкладення інвестиційних ресурсів в об’єкти інвестиційної діяльності, а також способів їхньої реалізації.

 
Інвестиційно - інноваційний розвиток підприємств

В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства повинні приділяти особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, адже він впливає на рівень ефективності діяльності інституційної одиниці.

 
Інвестиційне забезпечення реалізації програми інноваційних заходів на підприємстві

Здійснення програми інноваційних заходів (ІЗ) є неможливим без належного забезпечення її реалізації відповідними інвестиційними ресурсами.

 
Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості

Прийняття оптимальних управлінських рішень на підприємстві може базуватися на різноманітних критеріях оптимальності, однак, найбільш узагальнюючим з них є критерій максимуму ринкової вартості підприємства.

 
Найвідоміші технологічні відкриття людства в системі нововведень

Уперше російський вчений Н.Д. Кондратьев, розглядаючи роль нововведень в економічному розвитку, ввів поняття “довгі хвилі ”, які характеризують вплив радикальних інновацій на світове промислове виробництво.

 
Реалізація принципів стратегічного планування інноваційної діяльності на етапах формування і реалізація стратегії

Розглянемо стратегічне планування інноваційної діяльності  через призму його складових, зокрема таких понять як «інновація», «діяльність», «інноваційна діяльність», «стратегічне планування».

 
Сутність поняття

Підприємства сьогодні функціонують на ринку де панує високий рівень конкуренції, саме тому кожному підприємству необхідно використовувати всі можливі методи і ідеї для того, щоб зберегти існуючі, і завоювати нові конкурентні позиції.

 
Трансферний потенціал: сутність, функції, проблеми формування і використання

Сучасні процеси і явища, які спостерігаються на світових, регіональних і місцевих ринках, вказують на те, що такі фактори, як розвинуті комунікації, наявність чітких правових норм виробничо-господарської діяльності та міжнародних традицій у розв’язанні економічних конфліктів і правових колізій, система сприятливих адміністративно-економічних умов для акумулювання фінансових ресурсів і розвитку інноваційної діяльності тощо є сукупністю умов, які об’єктивно необхідні для соціально-економічного і технологічного поступу суб’єктів господарювання, досягнення безпеки розвитку, протидії кризам і пошуку нових шляхів розв’язання глобальних економічних, екологічних, соціальних та інших проблем.

 
Роль людського капіталу в розвитку інноваційної діяльності

Длядосягнення динамічного розвитку інноваційної діяльності велике значення має належне використання людського капіталу.

 
Ефективність інноваційних процесів

Підвищення активності в інвестиційному середовищі України істотно залежатиме від доступності зовнішніх фінансових ресурсів на першому етапі та привабливості інвестування власних ресурсів населенням та бізнесом на другому етапі.

 
Управління інвестиційними ризиками підприємства

Реалізація інвестицій завжди пов’язана з ризиком – можливістю виникнення в процесі реалізації проекту несприятливих ситуацій і їх наслідків.

 
Комплексне забезпечення ефективного енергоспоживаня муніципальними інноваційними структурами

Ефективне використання енергетичних ресурсів на муніципальному рівні здійснюється за допомогою комплексного забезпечення функціонування сучасних інноваційних підрозділів у рамках відповідних структур органів місцевого самоврядування.

 
Менеджмент якості: інноваційні шляхи забезпечення

Розвиток та поглиблення конкуренції на вітчизняному ринку засвідчують безпрецедентне зростання уваги до проблем якості.

 
Управління міжнародними проектами у сфері науково - дослідних і дослідно - конструкторських розробок

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) – перспектива стабільного розвитку будь-якого підприємства.

 
Інновації у сфері господарювання: сучасний стан та перспективи розвитку

На порозі XXI століття Україна прагне стати державою з ринковою економікою, проте, ринок володіє об’єктивно властивими йому недоліками (неспроможністю), які неможливо усунути без допомоги держави.

 
Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку

Сьогодні зрозумілим є те, що основним фактором зростання світової економічної системи варто вважати невпинний поступ науково-технічного прогресу.

 
Особливості бюджетного процесу та його інфраструктура на вітчизняних ринках

Бюджетування, як ефективна управлінська технологія, довело свою ефективність у країнах з розвиненою ринковою економікою.

 
Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації

Розвиток інвестиційної діяльності (ІД) характеризують обсяг, прибутковість і диверсифікованість інвестиційних ресурсів та активів, сформованих у результаті вкладення коштів, рухомого і нерухомого майна, а також прав інтелектуальної власності в об’єкти підприємницької діяльності.

 
Доплати і надбавки у стимулюванні інноваційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність підприємства є важливим чинником його конкурентоспроможності.

 
Сучасні підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Гарантією успішного функціонування машинобудівного підприємства в умовах нестабільності та непередбачуваності зовнішнього середовища є підвищення ефективності його діяльності.

 
Критерії доцільності та необхідності здійснення процесу резервування ресурсів НТПВ

Процес резервування ресурсів науково-технічної підготовки виробництва (НТПВ), як і будь-який інший процес, повинен розглядатися як послідовна зміна певних етапів чи стадій [1, с 141].

 
Статутний капітал комерційного банку як джерело підвищення ліквідності банківської системи

В банківській системі функцію регулятора виконує Національний банк України та визначає певні норми поведінки на ринку банківських послуг і контролює їх дотримання у відповідності до чинного законодавства.

 
Роль первинних ланок з підготовки та використання кадрів підприємств

Відтворення кадрового потенціалу містить взаємодоповнюючі процеси підготовки та використання кадрів.

 
Формування безпечного інноваційного розвитку та забезпечення інноваційної безпеки реону

Характерною ознакою сучасного глобалізованого світу є активна інноваційна діяльність.

 
Система науково - технічної інформації України існуючі виклики і нові можливості

Сьогодні вже стало очевидним: щоб бути конкурентоспроможною і увійти у двадцятку високорозвинутих держав світу Україна повинна перейти не на словах, а на ділі на інноваційну модель розвитку.

 
Інновація в організації діяльності фінансової служби корпорації

Закону України «Про інноваційну діяльність» трактує інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

 
Банківське кредитування в стратегії модернізації та інноваційного розвитку економіки України

Модернізація та інноваційний розвиток є безальтернативними пріоритетними напрямками реформування національної економіки у посткризовий період [1].

 
Використання інноваційного потенціалу

В сучасних умовах господарювання при оцінці діяльності підприємства недостатньо охарактеризувати стан його виробничих потужностей та фінансові ресурси, важливо оцінити здатність суб’єкта господарювання до адаптації тобто його інноваційний потенціал.

 
Інноваційний менеджмент в системі сталого розвитку

Сталий розвиток поряд з інноваційним менеджментом являються для України відносно новими термінами, але саме в цих двох категоріях багато економістів та науковців вбачають майбутнє економіки, як на рівні підприємств так і на загальнодержавному рівні.

 
Маркетинговий підхід до дифузії інновацій у промисловості

В останні десятиріччя відбувається активне створення нових організаційних форм маркетингу, що відбивають зміни у відносинах промислових підприємств із зовнішнім середовищем.

 
Інноваційні підходи до удосконалення інфраструктури житлово-комунального господарства

Потреба у реформуванні житлово-комунального господарства (ЖКГ) гостро відчувається протягом багатьох років.

 
Вплив інноваційного потенціалу управління організацією на адаптацію до змін зовнішнього середовища

За сучасних умов розвитку світової економіки, методів отримання та розповсюдження нових знань, граничного забруднення середовища та виснаження природних ресурсів посилюється роль соціальних і економічних методів управління у складі основних засобів реалізації цілей організацій.

 
Податкове стимулювання забезпечення інноваційної діяльності

Аналізуючи можливість розвитку конкурентоспроможності держави можна погодитися з думкою більшості вчених щодо саме інноваційного розвитку економіки держави враховуючи обмеженість виробничих ресурсів.

 
Диверсифікація як ефективний метод виходу на міжнародний ринок

Сучасний стан економіки постійно перебуває в процесі руху та змін.

 
Сутність і специфічні особливості інновацій в системі управління

В українській господарській практиці склалося так, що з усіх нововведень, здійснюваних на підприємствах, та їхня частина, що відноситься до сфери менеджменту, у кращому випадку виступає як «екзотика», частіше ж усього вона традиційно залишається в тіні не тільки для самих підприємств, але і при проведенні досліджень із проблем інновацій.

 
Роль держави у розв’язанні проблем інвестування інноваційної діяльності

Транзитивна Економіка деяких країн пострадянського простору, в тому числі і України, на сучасному етапі розвитку характеризується переходом до ресурсозберігаючого типу виробництва, при якому вирішальне значення набувають не обсяги витрачених ресурсів, а людський капітал, наука, освіта, інформація й творча праця.

 
Теоретико - методологічні засади стратегічного маркетингу на ринку спеціальної промислової продукції

Зниження обсягів виробництва машинобудівних підприємств України, що спричинене кризовими явищами, обмеженим внутрішнім попитом на вітчизняну продукцію, низьким рівнем інноваційної активності вітчизняних підприємств, вимагає перегляду стратегічних підходів до організації маркетингової діяльності підприємств галузі.

 
Державно - приватне партнерство в Україні

Економічний розвиток України з моменту набуття незалежності оцінювався виключно за темпами зростання ВВП, при цьому поза увагою залишалися якісні показники (впровадження нової техніки та технології, наукові розробки, тощо).

 
Розвиток інноваційної інфраструктури туристичного транспорту регіону

Підготовка до проведення чемпіонату світу «Євро-2012» сприяє впровадженню інноваційних моделей розвитку туристичної і транспортної інфраструктури регіонів України, які будуть задіяні в цьому процесі.

 

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Хто кладе гроші в банк, не повинен забувати, що він просто пасажир, а кермо в руках у банку.

В.Швебель
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті