Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 10:59 | London, Jan 20 08:59 | New York, Jan 20 04:59
Shanghai, Jan 20 16:59 | Tokyo, Jan 20 17:59 | Sydney, Jan 20 19:59

Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні

Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні

Агропромисловий комплекс є складною соціально-економічною системою, що складається з різних структурно-утворюючих елементів або підсистем.Його центральною ланкою є сільське господарство, у складі якого особливе місце займає тваринництво, що є підсистемою по відношенню до агропромислового комплексу і системою по відношенню до супідрядних елементів – підгалузей [ 1, с. 17].

На сьогоднішній день фактичне споживання основних продуктів тваринництва в розрахунку на душу населення в Україні суттєво відстає від   науково обґрунтованих норм. Зокрема, виробництво  м’яса в 2008 році становило 41,2 кг, молока   254,3 кг на 1 людину при фізіологічних нормах відповідно 80 кг і 380 кг [2]. При цьому і надалі  спостерігається чітка тенденція щодо подальшого скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва. Одним з пріоритетних завдань розвитку галузі тваринництва  України є не тільки забезпечення продовольчої безпеки, але й нарощування його експортного потенціалу.  І це можливо тільки з переходом галузі на інноваційний шлях розвитку.
 
До особливостей розвитку інноваційних процесів в тваринництві, можна віднести  наступне: а) залежність виробництва від природно-кліматичних умов; б) використання у виробничому процесі біологічних активів - рослин і тварин, землі; в) недосконалий рівень організації менеджменту інноваційних процесів; г) значно вищі, в порівнянні з іншими галузями, виробничо-фінансові ризики.
 
В тваринництві  швидкість обороту інноваційного капіталу і його приріст не можуть конкурувати з промисловістю. Особливо це стосується виведення нових порід тварин, яке іноді сягає десятки років.. Перелом негативних тенденцій, які мають місце в галузі  протягом останніх двох десятиліть,  з одночасним  економічним ростом вимагає запровадження новітніх науково-технічних досягнень,  забезпечуючи при цьому максимальну оптимізацію використовування обмежених фінансових, інвестиційних, матеріально-технічних ресурсів.
 
Основним механізмом досягнення запрограмованих цілей в галузі тваринництва є його інноваційний розвиток, основу якого складають наступні процеси і категорії - відтворення, ефективність, інтенсифікація, конкурентоспроможність, інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційна привабливість, інноваційна політика, інноваційний капітал, інвестиції.
 
Тільки розширене відтворення є ключовою метою інноваційного розвитку системи тваринництва. На кожній з стадій кругообігу капіталу в тваринництві визначаються оптимальні критерії їх розвитку, через які і визначається ефективність інноваційного розвитку галузі. Зрозуміло що досягти бажаних параметрів розвитку галузі можна різними шляхами, серед яких необхідно вибрати оптимальні і які в кінцевому підсумку становлять сукупність  інноваційних процесів в галузі.
 
Інноваційний розвиток тваринництва однозначно передбачає  його інтенсифікацію, яка включає одночасно з процесом розширеного відтворювання і якісне вдосконалення на кожній з його стадій (біологічній, технічній, економічній, соціальній і екологічній) на основі запровадження досягнень науково-технічного прогресу.
 
Як і будь-яка інша галузь економіки в ринкових умовах,ефективність галузі тваринництва в значній мірі визначається її конкурентоспроможністю. Конкурентоспроможність галузі тваринництва відображає якість господарювання в умовах конкурентного ринку, здатність змагатися на конкурентному ринку ресурсів (матеріальних, грошових, фінансових. інформаційних) з іншими  виробниками за якістю і ціною товарів, витратами з метою завоювання ринку і отримання більш високої прибутковості. Тоді як ступінь конкурентоспроможності тваринництва визначається рівнем його інноваційного розвитку.
 
Поняття інновації в тваринництві, на відміну від інших галузей, визначається як кінцевий результат діяльності не через запровадження нової або вдосконаленої продукції, а в основному вони реалізуються через запровадження в виробництво нової  техніки, технології, організації виробництва, системи його управління, а особливо нових порід тварин, з метою отримання економічного, соціального, екологічного ефекту і прискорення процесу розширеного відтворення.
 
З огляду на це, інноваційну діяльність в тваринництві можна визначити, як сукупність послідовно здійснюваних дій по вдосконаленої технології і організації виробництва, на основі використання результатів наукових досліджень і розробок, або передового виробничого досвіду з метою модернізації виробництва і виходу на нові ринки .
 
З вищесказаного можна сформулювати    економічну суть інноваційного процесу в тваринництві, який слід розглядати як систему заходів щодо проведення комплексу наукових досліджень і розробок, створенню інновацій, їх освоєнню з метою максимізації доходів і забезпечення конкурентоздатних параметрів виробництва тваринницької продукції на основі зростання продуктивності праці, зниження питомих витрат, підвищення якості продукції як умов розширеного відтворення галузі [ 2, ст..3 ].
 
Інноваційна привабливість галузі тваринництва паредбачає поєднання сукупності технологічних, соціальних, екологічних, фінансово-економічних параметрів функціонування системи , які і визначають платоспроможну потребу в інноваціях.
 
Інноваційну політику в тваринництві слід розглядати як частину аграрної інноваційної політики держави і підприємств, яка є формою реалізації інноваційної стратегії галузі, що включає встановлення масштабів і найважливіших напрямків інноваційної діяльності для забезпечення продовольчої безпеки країни, досягнення конкурентоздатних параметрів і підвищення ефективності виробництва тваринницької продукції.
 
Інноваційний капітал є сукупною вартістю ресурсів, створених в результаті інноваційної діяльності і здатних приносити додатковий дохід. Чим більша частка інноваційного капіталу підприємства, тим вище його конкурентоспроможність.
 
Необхідною умовою і основним джерелом інноваційної діяльності є інвестиції, які сприяють реалізації інноваційної моделі економічного зростання в тваринництві.
 
Розвиток інноваційних процесів в галузі, повинен визначатись законам ринку, але регулювати і координувати зв‘язки між учасниками інноваційної діяльності зобов‘язана держава. Зміст державного втручання в інноваційну діяльність підприємств, які спеціалізуються в галузі тваринництва, полягає в тому, що вона повинна визначати пріоритети і здійснювати планування інноваційної діяльності, поєднуючи  інтереси державного і підприємницького секторів/ Це дозволить активізувати інноваційну складову всієї економічної системи суспільства і забезпечити виробництво конкурентоздатної тваринницької продукції.
 
1. Нечаев В. И., Артемова Е. И. Проблемы инновационного развития животноводства. Краснодар:АТРИ, 2009.
2. Сільське господарство України в 2008 р. – К. Держкомстат України 2009 р.

Закон України “Про інвестиційну діяльність» від 18,09.1991 р.

 

С. Й. Воробець
НУ «Львівська політехніка»
О. М. Мельник, О. Й. Жученко
Львівська державна фінансова академія
Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті