Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 20 03:36 | London, Apr 20 01:36 | New York, Apr 19 21:36
Shanghai, Apr 20 09:36 | Tokyo, Apr 20 10:36 | Sydney, Apr 20 12:36

Конференції

RSS стрічка

В цьому розділі розміщено тези доповідей конференцій, що проводяться ВНЗ України

Засади планування на машинобудівному підприємстві з іноваційним наповненням

Господарча політика машинобудівного підприємства на сучасному етапі повинна бути зорієнтована на інноваційне забезпечення модернізації та структурної перебудови виробничого потенціалу, ефективне освоєння науково-технічних розробок, енерго-економних технологічних процесів та оптимальних структур управління.

 
Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України

Характеризуючи стан ринку логістичної нерухомості України, слід почати з ролі складського комплексу.

 
Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств

В умовах пришвидшення глобалізаційних процесів особливого значення набуває конкурентоздатність підприємства як фактор підвищення загального рівня конкурентоспроможності країни.

 
Інновації у сучасному дизайні предметно - просторового середовища інтер’єру

Сьогодення ще раз засвідчує, що дизайн – це художнє конструювання у все більшій мірі, а ніж проектування.

 
Необхідність аудиту в особистому прибутковому оподаткуванні

Одним із запобіжних напрямів діяльності податкової служби є попередження ухилення від оподаткування або мінімізації сплати податків.

 
Економічна думка щодо розвитку підприємництва: історичний аспект

Підприємництво є одним із видів сфери діяльності людини, що дає значний поштовх до розвитку економіки.

 
Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури

Ключова роль інноваційного фактора в процесі економічного росту більшості країн світу реалізується на сучасному етапі через систему державних технологічних пріоритетів.

 
Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України

Досвід останніх десятиріч свідчить, що серед основних чинників конкурентоспроможності країн визначальним є впровадження ефективних механізмів інноваційної політики, які забезпечують конкурентоспроможність економіки.

 
Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури

В умовах світової інтеграції та глобалізації ефективний розвиток інноваційної інфраструктури стає одним з найвагоміших факторів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, високих темпів її соціально-економічного розвитку.

 
Венчурний капітал як джерело інноваційних процесів в системі безпеки підприємництва

Вивчення ринку інтелектуальної власності в Україні дає можливість стверджувати, що поряд із|незважаючи на| збільшенням номінальної кількості, якість розробок, продовжує знижуватися.

 
Застосування інноваційних рішень при організації обслуговування негабаритних та надважких вантажів авіаційним транспортом

Перевезення великовагових, негабаритних та довгомірних вантажів здійснюють, як правило, відповідно до комплексного проекту, який охоплює всі аспекти підготовчих, основних та заключних робіт.Перевезення великовагових, негабаритних та довгомірних вантажів здійснюють, як правило, відповідно до комплексного проекту, який охоплює всі аспекти підготовчих, основних та заключних робіт.

 
Формування системи організаційного забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств

В умовах розвинутого ринку інноваційна активність є одним із провідних індикаторів стану національної економіки.

 
Проектування типів зовнішньої реклами та архітектурно - художні функції міського середовища

Сьогодні зовнішня реклама ― це не просто цікаві художні композиції з графічних елементів та «влучних» гасел, якими зазначена мета впливу на споживача, а це вже інформативні носії із певною художньою естетикою.

 
Інтелектуальний капітал, як наукові інновації

Розвиток економічних систем економічно розвинених країн доводить, що інноваційні процеси відіграють у них вирішальну роль у їх економічному зростанні.

 
Інноваційно - інвестиційний потенціал лізингу в умовах кризи

У вітчизняній економіці стрімко наростає сировинна складова, домінує продукція з низькою доданою вартістю, масово зникає високотехнологічне виробництво, знижується його конкурентоспроможність і наростає загальна фінансова нестабільність.

 
Цільові облігації у фінансовому механізмі формування житлового фонду

Фінансовий механізм формування житлового фонду – це система, що складається з форм, індикаторів, важелів, інших інструментів і методів створення й використання фінансових ресурсів, яка функціонує на основі інформаційної та законодавчо-нормативної бази, котра регламентує еволюцію житлового фонду у державі і застосовується із метою сприяння, результативної організації взаємодії суб’єктів й об’єктів господарювання в означеній сфері, а також ефективному формуванню та споживанню ресурсів відповідно до її місії і завдань.

 
Оптимізація величини вантажних одиниць при реалізації інноваційних логістичних концепцій на авіатранспорті

Проблемам оптимізації процесу обслуговування вантажів приділено чимало уваги в наукових публікаціях.

 
Глобальна конкренція в потенціалі реалізації стратегій інноваційної інтеорації

Сучасний розвиток світового економічного простору засвідчує тенденцію формування  нових критеріїв конкурентних переваг в умовах науково-технічного прогресу.

 
Інформаційно - комунікаційне забезпечення функціонування інноваційних підприємств

Інноваційне підприємство розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг [1, ст. 1].

 
Проблеми створення та функціонування підприємств - мікроцивілізацій

Глобалізація як процес формування та засвоєння індивідами, групами, спільностями відповідного сучасності цивілізаційного стандарту рівня та якості життя відбувається на основі домінування економічного способу мислення, який у якості спільного знаменника прискорює рух капіталів, ритм господарського життя, перерозподіл доходів і благ, а з іншого - нівелює опанування особливих, унікальних складових світу людини – культури.

 
Розвиток ринку деривативів як інструменту перерозподілу оборотного капіталу

Економіка України розвивається з інноваційним та інтеграційним пріоритетами. Налагодження ефективного механізму функціонування інноваційної інфраструктури є дуже важливим для вітчизняної економіки.

 
Роль інформаційно - комунікаційних технологій в діяльності промислово - фінансових груп

На економічний розвиток промислово-фінансових груп  (ПФГ) чинять значний вплив інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), інформація, знання, процеси інформатизації, а також агрегована інтенсифікація національного і міжнародного бізнесу.

 
Формування цілевої муніципальної програми ефективного енергозбереження

Сучасний стан ринкових реформ (в умовах економічної кризи, особливо) постійно вимагає підвищення економічної ролі держави, цілеспрямованих зусиль щодо створення такого класу власників, які несуть значну відповідальність за раціональне використання енергоресурсів міста (регіону) і зацікавлені у ефективності виробництва та міської господарки в цілому.

 
Вплив інновацій на попит і пропозицію енергоресурсів

Сучасна економіка, яка швидко розвивається, потребує все більше і більше різноманітних ресурсів, які є обмеженими.

 
Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні

Агропромисловий комплекс є складною соціально-економічною системою, що складається з різних структурно-утворюючих елементів або підсистем.

 
Ризики інноваційної діяльності підприємств

Одним з основних чинників, що стримують інноваційну активність підприємств, нарівні з браком фінансових ресурсів, слабкою результативністю механізмів державної підтримки, погано розвиненою законодавчою базою – є високий ризик.

 
Інновації як основа конкурентоспроможності підприємства

Сучасні умови господарювання вимагають від вітчизняних підприємств адекватних механізмів реагування на динамічні зміни зовнішнього середовища, зростаючі вимоги споживачів та суворі виклики ринків.

 
Новітні рекламні технології як інновації в маркетингових комунікаціях

В умовах глобального ринку для ефективного просування товару та утримання лідерських позицій, підприємства використовують нові ідеї, технології у товарах, послугах та процесах.

 
Теоретичні аспекти ризику збуту інноваційної продукції

Однією з ключових ланок у діяльності підприємства є збут.

 
Контролінг в управлінні інноваційними проектами

Основою сучасної концепції управління проектами є погляд на проект як на керовану зміну первісного стану будь-якої системи з метою досягнення результатів визначеного рівня якості в умовах обмеженого часу і коштів.

 
Чинники впливу на розвиток інновацій в сфері екологічного менеджменту

Як зазначає Верховна Рада України у своїй Постанові "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", екологічну ситуацію України на сьогоднішній день визначають як таку, що наближена до стану глобальної екологічної катастрофи [1].

 
Економічні основи розвитку логістичних структур

Господарська діяльність у сфері суспільного виробництва здійснюється суб’єктами господарювання, які є учасниками господарських відносин, що реалізують господарську компетентність (сукупність господарських прав і обов’язків).

 
Стратегії інвестування: сутність і умови реалізації

Стратегія інвестування промислового підприємства є сукупністю довгострокових цілей вкладення інвестиційних ресурсів в об’єкти інвестиційної діяльності, а також способів їхньої реалізації.

 
Інвестиційно - інноваційний розвиток підприємств

В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства повинні приділяти особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, адже він впливає на рівень ефективності діяльності інституційної одиниці.

 
Інвестиційне забезпечення реалізації програми інноваційних заходів на підприємстві

Здійснення програми інноваційних заходів (ІЗ) є неможливим без належного забезпечення її реалізації відповідними інвестиційними ресурсами.

 
Інноваційна діяльність підприємства як чинник формування його ринкової вартості

Прийняття оптимальних управлінських рішень на підприємстві може базуватися на різноманітних критеріях оптимальності, однак, найбільш узагальнюючим з них є критерій максимуму ринкової вартості підприємства.

 
Найвідоміші технологічні відкриття людства в системі нововведень

Уперше російський вчений Н.Д. Кондратьев, розглядаючи роль нововведень в економічному розвитку, ввів поняття “довгі хвилі ”, які характеризують вплив радикальних інновацій на світове промислове виробництво.

 
Реалізація принципів стратегічного планування інноваційної діяльності на етапах формування і реалізація стратегії

Розглянемо стратегічне планування інноваційної діяльності  через призму його складових, зокрема таких понять як «інновація», «діяльність», «інноваційна діяльність», «стратегічне планування».

 
Сутність поняття

Підприємства сьогодні функціонують на ринку де панує високий рівень конкуренції, саме тому кожному підприємству необхідно використовувати всі можливі методи і ідеї для того, щоб зберегти існуючі, і завоювати нові конкурентні позиції.

 
Трансферний потенціал: сутність, функції, проблеми формування і використання

Сучасні процеси і явища, які спостерігаються на світових, регіональних і місцевих ринках, вказують на те, що такі фактори, як розвинуті комунікації, наявність чітких правових норм виробничо-господарської діяльності та міжнародних традицій у розв’язанні економічних конфліктів і правових колізій, система сприятливих адміністративно-економічних умов для акумулювання фінансових ресурсів і розвитку інноваційної діяльності тощо є сукупністю умов, які об’єктивно необхідні для соціально-економічного і технологічного поступу суб’єктів господарювання, досягнення безпеки розвитку, протидії кризам і пошуку нових шляхів розв’язання глобальних економічних, екологічних, соціальних та інших проблем.

 
Роль людського капіталу в розвитку інноваційної діяльності

Длядосягнення динамічного розвитку інноваційної діяльності велике значення має належне використання людського капіталу.

 
Ефективність інноваційних процесів

Підвищення активності в інвестиційному середовищі України істотно залежатиме від доступності зовнішніх фінансових ресурсів на першому етапі та привабливості інвестування власних ресурсів населенням та бізнесом на другому етапі.

 
Управління інвестиційними ризиками підприємства

Реалізація інвестицій завжди пов’язана з ризиком – можливістю виникнення в процесі реалізації проекту несприятливих ситуацій і їх наслідків.

 
Комплексне забезпечення ефективного енергоспоживаня муніципальними інноваційними структурами

Ефективне використання енергетичних ресурсів на муніципальному рівні здійснюється за допомогою комплексного забезпечення функціонування сучасних інноваційних підрозділів у рамках відповідних структур органів місцевого самоврядування.

 
Менеджмент якості: інноваційні шляхи забезпечення

Розвиток та поглиблення конкуренції на вітчизняному ринку засвідчують безпрецедентне зростання уваги до проблем якості.

 
Управління міжнародними проектами у сфері науково - дослідних і дослідно - конструкторських розробок

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) – перспектива стабільного розвитку будь-якого підприємства.

 
Інновації у сфері господарювання: сучасний стан та перспективи розвитку

На порозі XXI століття Україна прагне стати державою з ринковою економікою, проте, ринок володіє об’єктивно властивими йому недоліками (неспроможністю), які неможливо усунути без допомоги держави.

 
Лісова індустрія як складова системи сталого розвитку

Сьогодні зрозумілим є те, що основним фактором зростання світової економічної системи варто вважати невпинний поступ науково-технічного прогресу.

 
Особливості бюджетного процесу та його інфраструктура на вітчизняних ринках

Бюджетування, як ефективна управлінська технологія, довело свою ефективність у країнах з розвиненою ринковою економікою.

 
Розвиток інвестиційної діяльності: стратегії і умови їхньої реалізації

Розвиток інвестиційної діяльності (ІД) характеризують обсяг, прибутковість і диверсифікованість інвестиційних ресурсів та активів, сформованих у результаті вкладення коштів, рухомого і нерухомого майна, а також прав інтелектуальної власності в об’єкти підприємницької діяльності.

 
Сторінки:
1

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Покажіть мені успішний бізнес, і я покажу Вам реалізоване з ентузіазмом сміливе рішення.

Пітер Друкер
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті