Інвестиції.орг

Kyiv, Sep 25 09:13 | London, Sep 25 07:13 | New York, Sep 25 03:13
Shanghai, Sep 25 15:13 | Tokyo, Sep 25 16:13 | Sydney, Sep 25 18:13

Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури

RSS стрічка
Державне регулювання викидами та забрудненням довкілля: інноваційна пастка

У теорії інституційних пасток відводиться особливе місце аналізу інноваційних рішень. Саме інноваційні рішення, які мають характер радикальності, найчастіше сприяють виникненню інноваційних пасток.

 
Екологічне страхування як пріоритет формування інноваційної інфраструктури національної економіки

Сьогодні існуюча інфраструктура державного управління у сфері охорони довкілля та регулювання природокористуванням характеризується відсутністю чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій; несформованістю інститутів громадянського суспільства; нерозумінням пріоритетів та переваг сталого розвитку та недотриманням природоохоронного законодавства.

 
Програмний підхід в управлінні інноваційним розвитком

Інновації як "точка опори" позитивних зрушень в економіці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність розпочинається з постановки мети.

 
Характеристика індивідуального планування в різних країнах

Зарубіжна практика свідчить про ефективність діяльності наукових комісій при місцевих органах влади, в завдання яких входять: підготовка аналітичних і проблемних доповідей, оцінка можливих тенденцій у разі прийняття тих або інших рішень, обґрунтування доцільних напрямків регіональної політики, інноваційної інфраструктури та індикативного планування.

 
Дослідження сутності поняття "Економічна рівновага"

Поняття рівноваги є одним з невирішених і дискусійних поняття в економіці. Проблема економічної рівноваги почала вивчатися, ще з початку 17 століття, але й досі дане питання залишається актуальним.

 
Практична цінність маркетингу у формуванні попиту на інновації: світовий і вітчизняний досвід

Конкурентоспроможність економіки країни і окремих підприємств - одна з актуальних проблем маркетингу на сьогодні. Інновації виступають важливим інструментом забезпечення конкурентних переваг  навіть в умовах світової фінансової кризи.

 
Інновації - шостий технологічний уклад

Подолання глобальної кризи та вихід на нову хвилю інноваційного циклу лежить через розвиток шостого технолого укладу.

 
Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах: організаційно-економічний аспект

Одним із негативних наслідків економічного зростання є інтенсифікація впливу людської діяльності на навколишнє середовище.

 
Суспільно-економічні інститути як комунікаційні елементи національної інноваційної інфраструктури

Як відомо, поняття «інноваційна інфраструктура»включає в себе сукупність об’єктів інноваційної діяльності та зв’язків між ними.

 
Проблеми формування технологічної інфраструктури як складової національної інноваційної системи

Сьогодні світова господарська система знаходиться на шляху здійснення нового технологічного "стрибка", який розгортається на основі впровадження новітніх технологій, що взаємодіють між собою (мікроелектроніка, телекомунікації, комп’ютери, робототехніка, створення нових матеріалів, біотехнологій, інформатизації й т. і.), і вимагає новітніх форм організації інноваційних процесів.

 
Інноваційна культура підприємства як передумова формування його інноваційного клімату

Проблеми формування сприятливого інноваційного клімату на вітчизняних підприємствах як необхідної умови підвищення їх інноваційного потенціалу належать до кола питань, вирішення яких хоча б частково, призведе до глибинних змін у сфері продукування, впровадження і використання інновацій.

 
Передумови та реалії створення інноваційної інфраструктури в Україні

Завдання створення в Україні інноваційної інфраструктури та її активне використання з метою сприяння інноваційному розвитку вітчизняної економіки достатньо чітко сформульовані в «Концепції розвитку національної інноваційної системи» (Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р) та в Державній цільової економічної програмі "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447).

 
Оптимізація дивідендної політики підприємств як складова інноваційного розвитку економіки України

Проблематика дивідендної політики – одне із найбільш складних та неоднозначних питань в теорії та практиці корпоративних фінансів, яке у вітчизняних реаліях набуває особливої важливості, зважаючи на невисоку здатність більшості підприємств залучати капітал з фінансового ринку.

 
Першочергові завдання розвитку інноваційної діяльності в Україні

Розвиток інноваційної  діяльності  є  одним  з  найважливіших системних   факторів   підвищення   рівня   конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави.

 
Глобальна конкуренція та глобалізація стратегій інноваційної інтеграції

Сучасний розвиток світового економічного простору засвідчує тенденцію формування  нових критеріїв конкурентних переваг в умовах науково-технічного прогресу. Пріоритетним і визначальним за цього постає спроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин генерувати відповідні стратегії розвитку в контексті здійснення інноваційної інтеграції.

 
Роль туристичної сфери у розвитку інфраструктури

Україна займаючи вигідне географічне положення, територією котрої  проходять найважливіші міжнародні транспортні шляхи, з’єднуючи  Європейський Союз – Росію та країни Кавказу, Центральної і Східної Азії поруч із потужною рекреаційною базою та сприятливими природно-кліматичними умовами володіє  великою кількістю унікальних пам’яток архітектури, історії та культури представлених у широкому хронологічному періоді.

 
Механізм залучення приватних інвестицій до розвитку житлово-комунальної галузі

Житлово-комунальна галузь характеризується сьогодні застарілістю обладнання, яке надзвичайно високо затратне, вимагає частих ремонтів, не сприяє ефективному використанню ресурсів, енергозбереженню, та відсутністю коштів для фінансування оновлення, модернізації та реконструкції основних фондів, відновлення житлового фонду.

 
Інноваційні технології у фінансовому моніторингу

При відмиванні грошей злочинці використовують будь-які можливості без обмежень у методах та засобах. Останнім часом злочинці все частіше використовують сучасні інформаційні технології для легалізації свої доходів.

 
Проблеми реалізації стратегії розвитку інноваційної інфраструктури

Забезпечення економічної незалежності і відродження промисловості України можливо завдяки розвитку високотехнологічних виробництв і впровадження досягнень науки і техніки.

 
Соціальна відповідальність бізнесу в умовах розвитку інноваційної інфраструктури

Однією з передумов сталого розвитку економіки є активне становлення інноваційної інфраструктури, яка формується на основі мереж виробників, постачальників, споживачів.

 
Бюджетний менеджмент в системі фінансового менеджменту в Україні

Досвід функціонування державних фінансів засвідчує важливість бюджетного менеджменту як управління бюджетними ресурсами в процесі їхнього руху на всіх етапах бюджетного процесу.

 
Пріоритети формування національної інноваційної інфраструктури

У сфері управління інноваційними процесами ефективність державної політики визначає     конкурентоспроможність національної економіки з іншими країнами.

 
Фондові біржі в інноваційній моделі розвитку економіки України

Сучасні світові фондові ринки цілком обґрунтовано вважаються місцем широкого впровадження різноманітних інновацій.

 
Інституціальні особливості інфраструктури інноваційного ринку

В Україні склалася неефективна інституціональна система, оскільки вона зберігає традиції централізованого бюрократичного управління.

 
Проблеми професійної адаптації на вітчизняних підприємствах

Професійна адаптація – це процес, який відбувається на підприємстві незалежно від бажання керівництва.

 
Інноваційний підхід до формування страхових продуктів

Страховий ринок відіграє важливу роль в економічній діяльності країни.

 
Моральний і інноваційний розвиток у сучасному суспільстві: проблеми відповідності

Комплекс проблем, створених рухом сучасної цивілізації, ставить людство перед необхідністю їх кардинального розв’язання.

 
До питання щодо розвитку інноваційної інфраструктури

Для реалізації національних стратегічних  пріоритетів розвитку економіки країни, підвищення якості життя, досягнення стійкого економічного зростання, забезпечення оборони і безпеки необхідне впровадження високотехнологічних виробництв.

 
Інноваційна інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку

В сучасних умовах інновації перетворилися у важливий чинник конкурентоспроможності і прискореного економічного розвитку не тільки окремих організацій, але і держав.

 
Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України

У сучасних умовах для подальшого розвитку українського ринку пасажирських авіаперевезень, підвищення обсягів пасажирських та вантажних авіаперевезень необхідне залучення додаткових інвестицій, як на мікрорівні (інвестицій окремих юридичних та фізичних осіб, кредитно-фінансових інститутів та ін.), так і на макрорівні та наднаціональному рівні (інвестиційних ресурсів транснаціональних утворень, урядів окремих держав, міжнародних економічних та валютно-фінансових організацій) [1; 2].

 
Аналіз інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства

У сучасних умовах економічного господарювання здійснення інноваційної діяльності є|з’являється,являється| одним з вирішальних|ухвальних| чинників|факторів| підвищення конкурентоспроможності, зміцнення економічної самостійності і ринкових позицій підприємств.

 
Інноваційна модель транскордонного співробітництва як елемент регіональної інноваційної інфраструктури

Ефективність інноваційної діяльності визначається інноваційною інфраструктурою.

 
Проблеми фомування інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки

В сучасних умовах глобалізації, економіка України може ефективно розвиватись лише за умови постійного провадження інноваційних технологій у виробництво.

 
Наукова й інноваційна діяльність: співвідношення і взаємодія

Під інноваційною діяльністю ми розуміємо організаційно-економічну активність наукових, проектно- конструкторських, технологічних організацій, підприємств, бізнес-структур і органів управління, що забезпечують створення і впровадження інновацій.

 


 

 
Глобалізація світових логістичних систем

Успішне функціонування на зовнішньому ринку сьогодні неможливо без активного застосування та сталого розвитку методів міжнародного маркетингу та інструментів глобальної логістики.

 
Пріоритети інноваційної політики України

Різке скорочення в останні роки інвестицій, в першу чергу в реальний сектор економіки країни, призвело до загрозливого зниження виробництва високотехнологічної продукції, яка є наслідком протиріч, які виникли в процесі реформування економіки і перешкоджають досягненню цілей інноваційного розвитку.

 
Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки

Одна з найгостріших проблем української економіки - це тінізація фінансового сектору, яка паралізувала економічний оборот і господарське життя, спотворила та зробила ненадійними відносини між підприємствами, набула загрозливих гіпертрофічних форм і масштабів.

 
Механізми державного регулювання розвитку крупних промислових корпорацій в умовах інтеграції

Нелінійний характер розвитку економіки визначає тривалість змін економічної кон’юнктури та циклічність суспільно-економічного прогресу.

 
Класифікація інституціональних проблем, які обмежують інноваційний розвиток

Сьогодні інноваційний розвиток входить у число головних державних пріорітетів внутрішньої політики продівних держав, таких як США, Японія, країни Європейського союзу, ряду країн Південно-Східної Азії. Проте, незважаючи на наявність реальних  передумов для інноваційного розвитку економіки України, фактична динаміка інноваційних процесів у нашій державі свідчить про необхідність подолання великої кількості факторів, які обмежують цей розвиток.

 
Роль комерційних банків у розвитку інфраструктури фондового ринку

У ринковій моделі розвитку національної економіки важливу роль відіграє ринок цінних паперів, як необхідний сегмент економічної системи держави.

 
Перспективи формування національної інноваційної системи в Україні

Світовий досвід найбільш розвинених країн свідчить про те, що найефективнішим шляхом розвитку національної економіки є інноваційний.

 
Підприємницькі університети в інфраструктурі інноваційного розвитку національної економіки

Основним структурним джерелом економічного розвитку нині визнано інноваційні чинники.

 
Діяльність менеджменту в організуванні процесів адаптації інноваційної інфраструктури до умов зовнішнього середовища

Одним із важливих стратегічних завдань для України є побудова конкурентоспроможної інноваційної економіки інтенсивного типу.

 
Інформаційна структура та її роль в модернізації економіки України

Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки України вимагає вирішення низки кардинальних проблемних завдань організаційно-технічного та економічного спрямування.

 
Проблеми інноваційної структури в Україні

Результатом розвитку науки та високотехнологічних галузей у XXІ столітті стало формування в економіках провідних країн світу нового механізму саморозвитку - національних інноваційних систем, у рамках яких зароджуються і реалізуються інновації.

 
Міжнародна торгівля як особлива форма міжнародних економічних відносин

Міжнародна торгівля й тепер виступає особливою формою міжнародних економічних відносин, яка відображає стан і перспективу руху різних груп товарів між національними економіками та внутрішньо- і транснаціональними компаніями і розглядає світ як єдиний простір для господарювання.

 
Особливості нормативно-правового регулювання інноваційної інфраструктури в Україні та напрями його удосконалення

Реалізація державної інноваційної політики передбачає створення законодавчої та нормативно-правової бази, розроблення і практичне застосування різноманітних методів стимулювання інноваційної активності, формування відповідної інфраструктури.

 
Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні й на регіональному рівні

З самого початку реалізації проголошеного керівництвом України курсу на переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку виникли серйозні труднощі з фінансуванням цього процесу.

 
Формування фінансової ланки інноваційної інфраструктури

Формування цілісної системи інноваційної інфраструктури є важливим чинником активізації інноваційних процесів і післякризового відновлення економіки України.

 
Інформаційне забезпеченя процесів інноваційного розвитку корпорацій як складової інфраструктури

Рівень забезпеченості будь-якої організації ресурсами завжди був одним з ознак її розвитку.

 
Сторінки:
1

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Людина являє собою те, у що він вірить.

А.П. Чехов
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті