Інвестиції.орг

Kyiv, Dec 04 11:29 | London, Dec 04 09:29 | New York, Dec 04 05:29
Shanghai, Dec 04 17:29 | Tokyo, Dec 04 18:29 | Sydney, Dec 04 20:29

Інвестування

RSS стрічка
Інноваційна модель транскордонного співробітництва як елемент регіональної інноваційної інфраструктури

Ефективність інноваційної діяльності визначається інноваційною інфраструктурою.

 
Аналіз інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства

У сучасних умовах економічного господарювання здійснення інноваційної діяльності є|з’являється,являється| одним з вирішальних|ухвальних| чинників|факторів| підвищення конкурентоспроможності, зміцнення економічної самостійності і ринкових позицій підприємств.

 
Практичні аспекти інвестиційно-інноваційної діяльності авіатранспортних підприємств України

У сучасних умовах для подальшого розвитку українського ринку пасажирських авіаперевезень, підвищення обсягів пасажирських та вантажних авіаперевезень необхідне залучення додаткових інвестицій, як на мікрорівні (інвестицій окремих юридичних та фізичних осіб, кредитно-фінансових інститутів та ін.), так і на макрорівні та наднаціональному рівні (інвестиційних ресурсів транснаціональних утворень, урядів окремих держав, міжнародних економічних та валютно-фінансових організацій) [1; 2].

 
Інноваційна інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку

В сучасних умовах інновації перетворилися у важливий чинник конкурентоспроможності і прискореного економічного розвитку не тільки окремих організацій, але і держав.

 
До питання щодо розвитку інноваційної інфраструктури

Для реалізації національних стратегічних  пріоритетів розвитку економіки країни, підвищення якості життя, досягнення стійкого економічного зростання, забезпечення оборони і безпеки необхідне впровадження високотехнологічних виробництв.

 
Моральний і інноваційний розвиток у сучасному суспільстві: проблеми відповідності

Комплекс проблем, створених рухом сучасної цивілізації, ставить людство перед необхідністю їх кардинального розв’язання.

 
Інноваційний підхід до формування страхових продуктів

Страховий ринок відіграє важливу роль в економічній діяльності країни.

 
Проблеми професійної адаптації на вітчизняних підприємствах

Професійна адаптація – це процес, який відбувається на підприємстві незалежно від бажання керівництва.

 
Інституціальні особливості інфраструктури інноваційного ринку

В Україні склалася неефективна інституціональна система, оскільки вона зберігає традиції централізованого бюрократичного управління.

 
Фондові біржі в інноваційній моделі розвитку економіки України

Сучасні світові фондові ринки цілком обґрунтовано вважаються місцем широкого впровадження різноманітних інновацій.

 
Пріоритети формування національної інноваційної інфраструктури

У сфері управління інноваційними процесами ефективність державної політики визначає     конкурентоспроможність національної економіки з іншими країнами.

 
Бюджетний менеджмент в системі фінансового менеджменту в Україні

Досвід функціонування державних фінансів засвідчує важливість бюджетного менеджменту як управління бюджетними ресурсами в процесі їхнього руху на всіх етапах бюджетного процесу.

 
Соціальна відповідальність бізнесу в умовах розвитку інноваційної інфраструктури

Однією з передумов сталого розвитку економіки є активне становлення інноваційної інфраструктури, яка формується на основі мереж виробників, постачальників, споживачів.

 
Проблеми реалізації стратегії розвитку інноваційної інфраструктури

Забезпечення економічної незалежності і відродження промисловості України можливо завдяки розвитку високотехнологічних виробництв і впровадження досягнень науки і техніки.

 
Інноваційні технології у фінансовому моніторингу

При відмиванні грошей злочинці використовують будь-які можливості без обмежень у методах та засобах. Останнім часом злочинці все частіше використовують сучасні інформаційні технології для легалізації свої доходів.

 
Механізм залучення приватних інвестицій до розвитку житлово-комунальної галузі

Житлово-комунальна галузь характеризується сьогодні застарілістю обладнання, яке надзвичайно високо затратне, вимагає частих ремонтів, не сприяє ефективному використанню ресурсів, енергозбереженню, та відсутністю коштів для фінансування оновлення, модернізації та реконструкції основних фондів, відновлення житлового фонду.

 
Роль туристичної сфери у розвитку інфраструктури

Україна займаючи вигідне географічне положення, територією котрої  проходять найважливіші міжнародні транспортні шляхи, з’єднуючи  Європейський Союз – Росію та країни Кавказу, Центральної і Східної Азії поруч із потужною рекреаційною базою та сприятливими природно-кліматичними умовами володіє  великою кількістю унікальних пам’яток архітектури, історії та культури представлених у широкому хронологічному періоді.

 
Глобальна конкуренція та глобалізація стратегій інноваційної інтеграції

Сучасний розвиток світового економічного простору засвідчує тенденцію формування  нових критеріїв конкурентних переваг в умовах науково-технічного прогресу. Пріоритетним і визначальним за цього постає спроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин генерувати відповідні стратегії розвитку в контексті здійснення інноваційної інтеграції.

 
Першочергові завдання розвитку інноваційної діяльності в Україні

Розвиток інноваційної  діяльності  є  одним  з  найважливіших системних   факторів   підвищення   рівня   конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави.

 
Оптимізація дивідендної політики підприємств як складова інноваційного розвитку економіки України

Проблематика дивідендної політики – одне із найбільш складних та неоднозначних питань в теорії та практиці корпоративних фінансів, яке у вітчизняних реаліях набуває особливої важливості, зважаючи на невисоку здатність більшості підприємств залучати капітал з фінансового ринку.

 
Передумови та реалії створення інноваційної інфраструктури в Україні

Завдання створення в Україні інноваційної інфраструктури та її активне використання з метою сприяння інноваційному розвитку вітчизняної економіки достатньо чітко сформульовані в «Концепції розвитку національної інноваційної системи» (Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680-р) та в Державній цільової економічної програмі "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447).

 
Інноваційна культура підприємства як передумова формування його інноваційного клімату

Проблеми формування сприятливого інноваційного клімату на вітчизняних підприємствах як необхідної умови підвищення їх інноваційного потенціалу належать до кола питань, вирішення яких хоча б частково, призведе до глибинних змін у сфері продукування, впровадження і використання інновацій.

 
Проблеми формування технологічної інфраструктури як складової національної інноваційної системи

Сьогодні світова господарська система знаходиться на шляху здійснення нового технологічного "стрибка", який розгортається на основі впровадження новітніх технологій, що взаємодіють між собою (мікроелектроніка, телекомунікації, комп’ютери, робототехніка, створення нових матеріалів, біотехнологій, інформатизації й т. і.), і вимагає новітніх форм організації інноваційних процесів.

 
Суспільно-економічні інститути як комунікаційні елементи національної інноваційної інфраструктури

Як відомо, поняття «інноваційна інфраструктура»включає в себе сукупність об’єктів інноваційної діяльності та зв’язків між ними.

 
Екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах: організаційно-економічний аспект

Одним із негативних наслідків економічного зростання є інтенсифікація впливу людської діяльності на навколишнє середовище.

 
Інновації - шостий технологічний уклад

Подолання глобальної кризи та вихід на нову хвилю інноваційного циклу лежить через розвиток шостого технолого укладу.

 
Практична цінність маркетингу у формуванні попиту на інновації: світовий і вітчизняний досвід

Конкурентоспроможність економіки країни і окремих підприємств - одна з актуальних проблем маркетингу на сьогодні. Інновації виступають важливим інструментом забезпечення конкурентних переваг  навіть в умовах світової фінансової кризи.

 
Дослідження сутності поняття

Поняття рівноваги є одним з невирішених і дискусійних поняття в економіці. Проблема економічної рівноваги почала вивчатися, ще з початку 17 століття, але й досі дане питання залишається актуальним.

 
Характеристика індивідуального планування в різних країнах

Зарубіжна практика свідчить про ефективність діяльності наукових комісій при місцевих органах влади, в завдання яких входять: підготовка аналітичних і проблемних доповідей, оцінка можливих тенденцій у разі прийняття тих або інших рішень, обґрунтування доцільних напрямків регіональної політики, інноваційної інфраструктури та індикативного планування.

 
Програмний підхід в управлінні інноваційним розвитком

Інновації як "точка опори" позитивних зрушень в економіці. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність розпочинається з постановки мети.

 
Екологічне страхування як пріоритет формування інноваційної інфраструктури національної економіки

Сьогодні існуюча інфраструктура державного управління у сфері охорони довкілля та регулювання природокористуванням характеризується відсутністю чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій; несформованістю інститутів громадянського суспільства; нерозумінням пріоритетів та переваг сталого розвитку та недотриманням природоохоронного законодавства.

 
Державне регулювання викидами та забрудненням довкілля: інноваційна пастка

У теорії інституційних пасток відводиться особливе місце аналізу інноваційних рішень. Саме інноваційні рішення, які мають характер радикальності, найчастіше сприяють виникненню інноваційних пасток.

 
Шведська група SEB, можливо, купить третій банк в Україні

Антимонопольний комітет повідомив про видачу шведській групі Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), що працює на українському ринку з 2004 року, дозволи на придбання контролю над українським Акцепт Банком.

30 травня 2011 в 16:03  Бізнес.  
 
Польща вирішила ще почекати з переходом на євро

Бюджетні кризи в низці країн єврозони негативно віддзеркалилися на іміджі спільної європейської валюти.

24 травня 2011 в 16:20  Економіка.  
 
Головна проблема банківської системи - боржники, які прикриваються депутатськими значками

Напередодні Дня банкіра голова правління ВТБ Банку Вадим Пушкарьов розповів "Комментариям" про ситуацію на українському банківському ринку, про те, чи можливе повторення кризи і що треба змінювати в нашому законодавстві.

19 травня 2011 в 13:57  Депозити та кредити.  
 
Конкурс інвестиційних проектів

Фінансовий портал «ІНВЕСТИЦІЇ.орг» є економічним експертом для широкої аудиторії користувачів, яка цікавиться інвестиційними процесами.

18 травня 2011 в 18:34  Економіка.  
 
НБУ лібералізує валютний ринок

Національний банк України зважився на лібералізацію валютного ринку, дозволивши банкам валютні свопи.

18 травня 2011 в 16:31  Валютний ринок.  
 
Юлія Осьмак - чемпіонка світу з шахів

Минулого року Юля Осьмак зайняла перше місце на Всесвітньому чемпіонаті з шахів у Грузії у своїй віковій категорії, коли їй було лише 12 років.

18 травня 2011 в 13:46  Без рубрики - статті.  
 

Російсько-українському авіабудівному підприємству "ОАК-Антонов" можуть передати виробничі активи авіабудівних підприємств Росії та Україні.

18 травня 2011 в 13:03  Економіка.  
 
Уряд хоче корпоратизувати підприємства авіабудування для підвищення конкуренції

Кабінет міністрів має намiр прискорити ухвалення програми розвитку авiабудiвної галузi до 2020 року, передбачивши в нiй корпоратизацiю пiдприємств для пiдвищення їх конкурентоспроможностi.

17 травня 2011 в 11:04  Економіка.  
 
Як підвищують енергоефективність українські компанії

Енергоємність промисловості в Україні в кілька разів вище, ніж у розвинених країнах. На приведення вітчизняного виробництва до світових стандартів енергоефективності знадобляться десятки мільярдів доларів.

16 травня 2011 в 13:07  Економіка.  
 
Міжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури" присвячена визначенню пріоритетів формування національної та регіональної інноваційної інфраструктури, дослідженню особливостей функціонування інноваційних структур, використанню дослідницького потенціалу ВНЗ в інноваційному розвитку.

13 травня 2011 в 15:54  Економіка.  
 
В Україні можуть ввести квоти на імпорт автомобілів

Вітчизняні автовиробники звернулися до Кабінету міністрів із проханням врахувати їхню позицію в переговорному процесі щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС.

13 травня 2011 в 12:51  Економіка.  
 
Греція перебуває на межі банківського краху

За останні приблизно півтора року клієнти грецьких банків вивели з них за кордон близько 10% від вкладів - 30 млрд. євро.

12 травня 2011 в 13:44  Депозити та кредити.  
 
Дорогоцінні метали дорожчають і будуть дорожчати

Ціна на золото продовжує активно набирати обертів. На торгах у понеділок ціни на цей дорогоцінний метал досягли нового історичного максимуму в номінальному вираженні на рівні $1476.21 за унцію.

4 травня 2011 в 13:05  Банківські метали.  
 
Білоруські компанії мігрують в Росію і Україну

Валютно-фінансовий глухий кут і в цілому ситуація в білоруській економіці змушують бізнес задуматися про міграцію в більш стабільні і перспективні місця - в першу чергу в Росію і Україну.

18 квітня 2011 в 16:00  Економіка.  
 
Фундаментальний аналіз та вплив зміни основних економічних показників на світову економіку та курси валют

Фундаментальний аналіз — це інтерпретація й оцінка основних економічних показників і факторів розвитку країни. Фундаментальним аналізом вивчається поточна ситуація з точки зору політичної, економічної і фінансово-кредитної політики.

14 квітня 2011 в 14:15  Економіка.  
 
Міжнародні експерти скептично оцінюють перспективи української економіки

Складний інвестиційний клімат не дозволяє очікувати швидкого відновлення української економіки. За оцінками агентства Standard & Poor`s, ВВП України в нинішньому році зросте максимум на 3,8%.

 
12 квітня 2011 в 17:42  Економіка.  
 
Верховна Рада хоче ввести кримінальну відповідальність за маніпуляції на фондовому ринку

Україні хочуть посилити відповідальність торговців цінними паперами за порушення на фондовому ринку.

11 квітня 2011 в 11:48  Економіка.  
 
Парламент скасував свідоцтва про реєстрацію підприємця

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця".

8 квітня 2011 в 16:32  Бізнес.  
 

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Якщо ти купуєш те, що тобі не потрібно, то незабаром будеш продавати те, що тобі необхідно.

Б.Франклін.
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті