Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 18 17:40 | London, Apr 18 15:40 | New York, Apr 18 11:40
Shanghai, Apr 18 23:40 | Tokyo, Apr 19 00:40 | Sydney, Apr 19 02:40

Статутний капітал комерційного банку як джерело підвищення ліквідності банківської системи

Статутний капітал комерційного банку як джерело підвищення ліквідності банківської системи

В банківській системі функцію регулятора виконує Національний банк України та визначає певні норми поведінки на ринку банківських послуг і контролює їх дотримання у відповідності до чинного законодавства.Це стосується зокрема дотримання мінімального розміру статутного капіталу, який передбачений статтею 31 Закону України «Про банки та банківську діяльність» [1]. Враховуючи актуальність збільшення розміру статутного капіталу, що із новим імпульсом обговорюється у провладних кабінетах і, як результат, отримало продовження через відновлення розгляду Верховною Радою України «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)» №0884 від 23.11.2007р. і його прийняття із певними взаємовигідними поступками між владою та бізнесом, доцільно оцінити відповідну законодавчу норму як засіб підвищення ліквідності банківської системи.

Актуальність обумовлюється світовою фінансовою кризою та думкою, що поширена у міжнародному співтоваристві про те, що її кінець ще не настав, а вона знаходиться на першому етапі. В наслідок перебування на завершальній стадії першої хвилі кризи фінансове середовище світу загалом і України зокрема очікують наступні, які будуть мати для фінансового ринку значно вагоміші негативні наслідки.
 
Метою є дослідження питання актуальності і необхідності збільшення розміру статутного капіталу комерційного банку, джерела його формування, вплив зростання і можливі наслідки для стабільності банківської системи, а також вивчення протилежних точок зору опонентів і їх аргументів у підтримку власної думки із проведенням узагальнень прогнозів можливих позитивних та негативних наслідків, які набувають особливої актуальності в даний час. Варто з’ясувати доцільність цього заходу як посткризовий стабілізаційний крок, метою якого є забезпечення прямої  ліквідності, та засіб посилення відповідальності перед вкладниками, що повинен спонукати відновлення ресурсного насичення банківської системи у майбутньому.
 
Статутний капітал банку визначає його першочерговий капітал – основу діяльності і закріплює за пайовиками право власності на акції банку, тобто визначає коло власників банку.
 
Питання дослідження статутного капіталу висвітлено у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких як О. Кібенко, О. Вінник, Е.Ферран, Дж. Мейсі, Ю. Пацурківський, І. Кучеренко тощо. Закон України «Про банки та банківську діяльність» [1] чітко регламентує законодавчі вимоги до розміру статутного капіталу комерційного банку в статті 31. Але світова фінансова криза диктує свої умови ринку. Внаслідок чого останній змушений реагувати. Дана реакція виливається в обговорення на законодавчому рівні питання збільшення розміру статутного фонду комерційного банку через  відновлення розгляду Проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків) №0884 від 23.11.2007р., яким ініційовано збільшення мінімального розміру статутного капіталу з 75 мільйонів до 500 мільйонів гривень.
 
«Запропонований розмір статутного капіталу буде майже вдесятеро перевищувати аналогічні вимоги Євросоюзу, встановлені у розмірі 5 мільйонів євро», - зазначають в Асоціація українських банків [4]. Даний захід окрім захисту інтересів вкладників переслідує мету укрупнення структурних одиниць банківської системи – комерційних банків.
 
«На 1 жовтня 2010 року власний капітал (без врахування субординованого боргу) в розмірі менше 500 мільйонів гривень мали 128 банків або 73% від загальної кількості діючих банків» [4]. Внаслідок чого на ринку залишаться лише великі фінансові гравці, а менші або об’єднаються для укрупнення або зникнуть. «Передбачене нововведення, яким пропонується істотне підвищення вимог до мінімального розміру статутного капіталу, негативно вплине на діяльність банківських установ. Перш за все тому, що будуть потрібні значні ресурси для його реалізації - більше 8 мільярдів гривень по всій банківській системі» - відзначає генеральний директор Українського кредитно-банківського союзу Г. Оліфер [2].
 
«З ініціативами перед НБУ щодо збільшення вимог до капіталу банків виступав «Форум провідних міжнародних фінансових установ», навколо якого об’єднались крупні банки з іноземним капіталом» [3], оскільки їхній статутний капітал значно більший запропонованого рівня або їм досягти його не складатиме титанічних зусиль. «Завдяки таким заходам іноземні банки пропонували скоротити кількість діючих в Україні середніх та малих банків, залишивши на українському ринку не більше 40 банків – переважно з іноземним капіталом» [3]. За рахунок цього вони планують розширити свою долю присутності на банківському ринку і збільшити, шляхом перерозподілу від малого до великого бізнесу, кількість клієнтів.
 
Всі разом учасники обговорення погоджуються із думкою про позитивний вплив збільшення статутного капіталу банку на його діяльність, його ресурсний потенціал і забезпечення інтересів вкладників. В результаті відкритої дискусії Президент України Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою в другому читанні компромісний Закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)» [3]. Ним передбачено встановлення мінімального розміру статутного капіталу новоствореного комерційного банку на рівні 120 мільйонів гривень і обов’язок приведення його розміру у відповідність до Закону банками, що вже працюють на ринку, в термін до п’яти років. Нові правила набувають чинності з 1 січня 2012 року.
 
За станом на 01.01.2010р.  власний капітал банків склав 126,2 мільярдів гривень або 14,2% пасивів банків [6]. Сплачений зареєстрований статутний капітал складає 94,5% від капіталу [6]. З приведених даних зрозуміло, що зміна його розміру матиме суттєвий вплив на власний капітал банку і призведе до збільшення ліквідності банківської системи в цілому.
 
Джерелами його формування можуть бути власні кошти акціонерів банку або дивіденди, що скеровані на його збільшення. Враховуючи, що банки отримали в більшості збитки в період фінансової кризи, напрошується висновок про те, що збільшувати статутний капітал банкам до законодавчих вимог необхідно буде в основному із власних коштів акціонерів.
 
Варто зазначити, що необхідною передумовою вивчення статутного капіталу банку є вплив його розміру на стабільність комерційного банку. Оскільки даний зв’язок напряму із визначення не прослідковується, то необхідно зрозуміти взаємозалежність між розміром капіталу комерційного банку і його стабільністю на ринку фінансових послуг. Дослідження даного аспекту дозволить провести паралель із статутним капіталом, оскільки він є частиною капіталу банку. Дана закономірність випливає із законодавчо закріплених в Законі України «Про банки і банківську діяльність» визначень понять [1].
 
Формуючи статутний капітал комерційного банку, пайовики-акціонери в майбутньому планують отримувати дивіденди від діяльності даного банку, тобто він є першоджерелом для отримання результату від діяльності, що формується під дією різних чинників, серед яких статутний капітал є основою, тому він може бути в кінцевому підсумку за певний проміжок часу як позитивним, так і негативним, що отримало підтвердження в період світової фінансової кризи.
 
Активи банку включають в себе капітал банку, в тому числі і статутний, хоча левова їх частка складається із внесків. Тому що вкладники, що не бажають нести високий ризик, розміщають кошти на банківських депозитах, мінімізуючи ризик і отримуючи мінімальний рівень заробітку. Вони очікують повернення своїх вкладів із нарахованими відсотками у відповідності до вимог законодавства і умов депозитних договорів. Внаслідок впливу ризиків, які можуть виникнути не з вини окремо взятого комерційного банку, наприклад, політичні чи загальносвітового масштабу, як ті, що були зумовлені іпотечною кризою в США, посилюються панічні настрої, що негативно впливають на ліквідність банку, зумовлюючи відтік залучених коштів.
 
Для забезпечення стабільності отримання доходу кожному вкладнику банк бере на себе зобов’язання по поверненню вкладу і суми нарахованих відсотків у визначений договором термін або на першу вимогу. Дані норми врегульовані законодавством України. З метою забезпечення виконання цих норм законодавства, комерційному банку необхідно враховувати ризики, що виникають в процесі власної діяльності з метою їх мінімізації. Що банки намагаються ефективно робити шляхом залучення коштів, диверсифікації кредитного та депозитного портфелю тощо. Хоча активи банку можна збільшити і в інший спосіб - за рахунок статного капіталу.
 
Внесення коштів акціонерами для збільшення розміру статутного капіталу є заходом прямої дії, бо капітал банку визначається як сукупність різних капіталів із врахуванням коригуючого коефіцієнту важливості впливу на процес формування капіталу окремої його складової та моменту оцінки при представленні складових у єдиній одиниці вимірювання, а саме у грошовому еквіваленті. Внаслідок чого, збільшення статутного капіталу банку при однакових показниках інших складових капіталу та статичному середовищі оцінки у визначений часовий момент, в якому відсутні зовнішні подразники, які можуть призвести до різної важливості окремих складових, призведе до збільшення сукупного капіталу банку. Внаслідок чого зросте ліквідність банківської системи в цілому.
 
Цей зв’язок демонструє можливість внутрішньо за рахунок збільшення статутного капіталу банку збільшити сукупний капітал. І сприяє зовнішнім інвесторам у активи банку – вкладникам зосереджувати власні ліквідні ресурси у банківській системі. Втамувавши «ресурсний голод», отримуємо зростання ліквідності та мінімізацію впливу зовнішніх факторів на роботу як окремо взятої одиниці банківської системи, так і на галузь в цілому.
 
1.    Закону України «Про банки і банківську діяльність»/ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 із змінами і доповненнями.
2.    Підвищення мінімального розміру статутного капіталу банку до 120 млн. грн. негативно вплине на банківську систему України // Режим доступу : http://news.finance.ua.
3.    Президент України підписав компромісний Закон щодо регулювання діяльності банків // Режим доступу : http://aub.org.ua

.
 

4.    АУБ виступає за переробку законопроекту про збільшення вимог до капіталу банку // Режим доступу : http://news.finance.ua.
5.    Офіційний сайт Національного банку України // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
6.    Аржевітін: Підвищення вимог до розміру статутного капіталу банків може призвести до дестабілізації ситуації // Режим доступу : http://news.finance.ua.
 
Тушницький Андрій Романович, Розмір статутного капіталу комерційного банку як засіб забезпечення стабільності банківської системи, здобувач Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола, м. Львів, вул. Хвильового, 7/157, тел.: (067) 676-22-76, e-mail: koordunatorfz.lviv@gmail.com

 

Тушницький А.Р.
Львівський державний інститут новітніх технологій
та управління ім. В. Чорновола
Статутний капітал комерційного банку як джерело підвищення ліквідності банківської системи


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Біржа – це далекобійна гармата... І на біржі оббирають так, як на війні вбивають, не бачиш навіть – хто обібрав тебе.

А.Капюс
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті