Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 12 15:10 | London, Apr 12 13:10 | New York, Apr 12 09:10
Shanghai, Apr 12 21:10 | Tokyo, Apr 12 22:10 | Sydney, Apr 13 00:10

Інвестування

RSS стрічка
Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону

Економічний розвиток України на сучасному етапі повинен полягати в переході від здійснення окремих, і навіть комплексних природоохоронних заходів, до розробки і реалізації концепції всебічної екологізації суспільного виробництва та інших сфер діяльності.

 
Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект

В умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції визначальною тенденцією світового економічного розвитку є перетворення інновацій та інноваційних процесів на ключові компоненти господарського зростання [1].

 
Підвищення ефективності регіонального управління місцевими бюджетами органами місцевого самоврядування

В умовах проведення в Україні адміністративної реформи особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності регіонального управління місцевими бюджетами.

 
Кластеризація як ефективний інстумент забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів

Соціальна стабільність і благополуччя населення держави багато в чому залежать від рівня розвитку економіки і самодостатності регіонів країни.

 
Розвиток інноваційної інфраструктури рибних господарств Херсонської області

В Херсонській області сьогодні налічується 46 риболовецьких підприємств, які займаються виловом та розведенням риби.

 
Вплив інноваційної інфраструтури формування регіональних кластерних ініціатив

В умовах глобалізації розвиток регіону є результатом динамічних змін глобальних та локальних процесів.

 
Інноваційний розвиток аграрних підприємств Миколаївської області

На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід׳ємною або навіть визначальною складовою економічного зростання Миколаївської області.

 
Єврорегіональний вектор транскордонного розвитку підприємства

Формування стратегії розвитку підприємства, що розташовано в прикордонному регіоні, повинна враховувати особливості економіко-географічного розташування та відповідного нормативного регулювання підприємницької діяльності.

 
Комерціалізація інновацій та науково-технічних розробок з використанням потенціалу регіональної інноваційної інфраструктури

До законодавчих актів України (Закони «Про науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність») необхідно внести зміни, спрямовані на врегулювання порядку (процедури) комерціалізації науково-технічних та інноваційних розробок

 
Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності на підприємствах

В період переходу до ринкової економіки великого значення набуває процес активізації інноваційної діяльності.

 
Інноваційна інфраструктура Львівської області

За економічним потенціалом та перспективами розвитку Львівська область займає високі позиції в Україні та має всі передумови для інноваційного розвитку, зокрема такі як: вигідне географічне розташування, висококваліфіковані трудові ресурси, потужний споживчий ринок, розвинена торгівельна та фінансово-кредитна система, потужний рекреаційно-оздоровчий і туристичний потенціал.

 
Принципи організації комунальної інфрастуктури

Комунальна інфраструктура є одним з важливих елементів, який багато важить для розвитку міста.

 
Способи активізації інноваційної діяльності приладобудівних підприємств

Приладобудування – це найбільш наукоємна галузь машинобудування, що випускає засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління.

 
Інноваційний підхід щодо оптимізації процесу виконання місцевих бюджетів за видатками

На сучасному етапі розвитку цивілізації застосування інноваційного підходу в частині застосування інформаційних технологій дотикається, практично, усіх сторін діяльності громадянського суспільства.

 
Критерії та чинники формування інноваційного ландшафту Карпатського єврорегіону

Впродовж останніх років серед науковців в галузі регіональної економіки точиться дискусія про ефективність однорідних і неоднорідних регіонів національних економік, яка залежить від здатності національних та внутрішньо-регіональних (обласних,місцевих) урядів адекватно оцінювати свій потенціал, структуру та динаміку розвитку територій, які визначають їх конкурентоспроможність на регіональному, національному та глобальному рівнях.

 
Територіальні  відмінності розвитку регіонів України та інструменти  їх регулювання

З проблемою нерівномірності розвитку регіонів стикаються багато країн світу, причому як економічно розвинені, так і такі, що розвиваються.

 
Принципи управління формуванням регіональної системи інновацій

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки неможливе без якісної перебудови всіх її галузей на основі інновацій.

 
Агрохолдинги-сучасна форма організації агропромислового виробництва в Україні

З переходом економіки України на ринкові засади сільське господарство, як галузь із сезонним виробництвом і уповільненим оборотом капітал, перебуває у гірших умовах порівняно з іншими галузями.

 
Шляхи розвитку інноваційної інфраструктури Харківської області

Харківська область – одна з найбільш промислово розвинутих областей України, в якій представлені практично всі види економічної діяльності.

 
Розвиток інноваційної регіональної інфраструктури

Протягом останніх років у світі розробляються нові інтерактивні моделі інноваційного процесу.

 
Регіональні інноваційні системи: етапи становлення та проблеми розвитку

Історія розвитку провідних країн світу показує, що лише постійне підвищення інноваційної та інвестиційної активності дозволяє їм ефективно функціонувати і розвиватись та будувати економіку, фундаментом якої є знання.

 
Перспективні можливості інноваційного розвитку регіону з позицій інтересів людини

Сучасна інноваційна стратегія у країнах ЄС базується на політиці формування інноваційних кластерів.

 
Передумови та перспективи створення Львівського міського академічного бізнес-інкубатору

Економічний розвиток окремих держав, їх регіонів, а також досягнення ними конкурентних переваг, в існуючих умовах господарювання в значній мірі залежить від швидкості появи на ринку нових інноваційно-активних суб’єктів господарювання.

 
Модульний підхід до економічної активізації перевезень вантажів морським транспортом як складова розвитку інноваційної інфраструктури

Важливими ознаками сучасного господарського середовища у транспортній галузі є загострення конкуренції між національними і іноземними транспортними корпораціями, поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності вантажоперевезень, які мають не лише економічну, а й соціальну природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють швидкість і напрями руху вантажоперевезень морським транспортом.

 
Формування інноваційної інфраструктури у сфері електроенергетики в західному регіони України

Обладнання електроенергетичних компаній Західного регіону України є дуже зношеним.

 
Формування інноваційної інфраструктури у сфері електроенергетики в західному регіони України

Обладнання електроенергетичних компаній Західного регіону України є дуже зношеним.

 
принципи ефективного мотивування працівників інноваційної інфраструктури

Необхідність інноваційного розвитку усіх сфер діяльності та формування інноваційної інфраструктури вимагає продуктивного, творчого, інтелектуального ставлення працівників до своєї роботи і до досягнення високих індивідуальних чи колективних результатів.

 
Актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону

Інвестиційне забезпечення відіграє дедалі визначальну роль в реалізації інноваційної діяльності регіону.

 
Автомобілебудування як чинник інноваційного розвитку економіки регіону

Розміщення автомобільної промисловості виявляє тенденції до творення просторових скупчень, які називають кластерамипідприємств.

 
Страхування у системі фінансування житлового будівництва

Розвиток житлового будівництва відображає стан економіки країни і при цьому має на неї постійний вплив.

 
Маркетингові дослідження конкурентоспроможності інновацій

Економічний розвиток держави залежить від інноваційної спрямованості економіки.

 
Потенціал економічних систем національного господарства України

В основоположних засадах сучасної теоретичної економіки і прикладному оперування у сфері фінансових та економічних рішень покладено поняття “потенціал” макро-, мезо- і мікрорівневих економічних систем.

 
Інформаційне забезпеченя процесів інноваційного розвитку корпорацій як складової інфраструктури

Рівень забезпеченості будь-якої організації ресурсами завжди був одним з ознак її розвитку.

 
Формування фінансової ланки інноваційної інфраструктури

Формування цілісної системи інноваційної інфраструктури є важливим чинником активізації інноваційних процесів і післякризового відновлення економіки України.

 
Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні й на регіональному рівні

З самого початку реалізації проголошеного керівництвом України курсу на переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку виникли серйозні труднощі з фінансуванням цього процесу.

 
Особливості нормативно-правового регулювання інноваційної інфраструктури в Україні та напрями його удосконалення

Реалізація державної інноваційної політики передбачає створення законодавчої та нормативно-правової бази, розроблення і практичне застосування різноманітних методів стимулювання інноваційної активності, формування відповідної інфраструктури.

 
Міжнародна торгівля як особлива форма міжнародних економічних відносин

Міжнародна торгівля й тепер виступає особливою формою міжнародних економічних відносин, яка відображає стан і перспективу руху різних груп товарів між національними економіками та внутрішньо- і транснаціональними компаніями і розглядає світ як єдиний простір для господарювання.

 
Проблеми інноваційної структури в Україні

Результатом розвитку науки та високотехнологічних галузей у XXІ столітті стало формування в економіках провідних країн світу нового механізму саморозвитку - національних інноваційних систем, у рамках яких зароджуються і реалізуються інновації.

 
Інформаційна структура та її роль в модернізації економіки України

Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки України вимагає вирішення низки кардинальних проблемних завдань організаційно-технічного та економічного спрямування.

 
Діяльність менеджменту в організуванні процесів адаптації інноваційної інфраструктури до умов зовнішнього середовища

Одним із важливих стратегічних завдань для України є побудова конкурентоспроможної інноваційної економіки інтенсивного типу.

 
Підприємницькі університети в інфраструктурі інноваційного розвитку національної економіки

Основним структурним джерелом економічного розвитку нині визнано інноваційні чинники.

 
Перспективи формування національної інноваційної системи в Україні

Світовий досвід найбільш розвинених країн свідчить про те, що найефективнішим шляхом розвитку національної економіки є інноваційний.

 
Роль комерційних банків у розвитку інфраструктури фондового ринку

У ринковій моделі розвитку національної економіки важливу роль відіграє ринок цінних паперів, як необхідний сегмент економічної системи держави.

 
Класифікація інституціональних проблем, які обмежують інноваційний розвиток

Сьогодні інноваційний розвиток входить у число головних державних пріорітетів внутрішньої політики продівних держав, таких як США, Японія, країни Європейського союзу, ряду країн Південно-Східної Азії. Проте, незважаючи на наявність реальних  передумов для інноваційного розвитку економіки України, фактична динаміка інноваційних процесів у нашій державі свідчить про необхідність подолання великої кількості факторів, які обмежують цей розвиток.

 
Механізми державного регулювання розвитку крупних промислових корпорацій в умовах інтеграції

Нелінійний характер розвитку економіки визначає тривалість змін економічної кон’юнктури та циклічність суспільно-економічного прогресу.

 
Особливості тінізації фінансового сектору вітчизняної економіки

Одна з найгостріших проблем української економіки - це тінізація фінансового сектору, яка паралізувала економічний оборот і господарське життя, спотворила та зробила ненадійними відносини між підприємствами, набула загрозливих гіпертрофічних форм і масштабів.

 
Пріоритети інноваційної політики України

Різке скорочення в останні роки інвестицій, в першу чергу в реальний сектор економіки країни, призвело до загрозливого зниження виробництва високотехнологічної продукції, яка є наслідком протиріч, які виникли в процесі реформування економіки і перешкоджають досягненню цілей інноваційного розвитку.

 
Глобалізація світових логістичних систем

Успішне функціонування на зовнішньому ринку сьогодні неможливо без активного застосування та сталого розвитку методів міжнародного маркетингу та інструментів глобальної логістики.

 
Наукова й інноваційна діяльність: співвідношення і взаємодія

Під інноваційною діяльністю ми розуміємо організаційно-економічну активність наукових, проектно- конструкторських, технологічних організацій, підприємств, бізнес-структур і органів управління, що забезпечують створення і впровадження інновацій.

 


 

 
Проблеми фомування інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки

В сучасних умовах глобалізації, економіка України може ефективно розвиватись лише за умови постійного провадження інноваційних технологій у виробництво.

 

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Справжня цінність грошей у тому, що вони в очах сучасників додають значимість незначності.

В.Швебель.
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті