Інвестиції.орг

Kyiv, Feb 27 04:21 | London, Feb 27 02:21 | New York, Feb 26 22:21
Shanghai, Feb 27 10:21 | Tokyo, Feb 27 11:21 | Sydney, Feb 27 13:21

Глобальна конкуренція та глобалізація стратегій інноваційної інтеграції3 червня 2011 в 15:20 - Ілона Чіркова


Глобальна конкуренція та глобалізація стратегій інноваційної інтеграції

Сучасний розвиток світового економічного простору засвідчує тенденцію формування  нових критеріїв конкурентних переваг в умовах науково-технічного прогресу. Пріоритетним і визначальним за цього постає спроможність суб’єктів міжнародних економічних відносин генерувати відповідні стратегії розвитку в контексті здійснення інноваційної інтеграції.Активізація даного процесу є невід’ємною складовою становлення постіндустріальної економіки, що супроводжується глобальною конкуренцією за економічні, науково-технологічні та екологічні ресурси, масштабною інфраструктурою комерціалізації інновацій, а також динамікою змін середовища зовнішньоекономічної діяльності. За таких умов виникає новий рівень прояву конкуренції між країнами в потенціалі адаптації їх соціально-економічних систем до вимог світового ринку інноваційної продукції, що передбачає «ефект випередження» в продукуванні нових товарів і послуг, розширенні номенклатури виробництва, оновленні структури експорту наукомісткої продукції, освоєнні екологічних технологій та нових видів відновлювальних ресурсів тощо.

Визначення лідируючих позицій країн-власників технологій на світовому ринку залежить, насамперед, від складності та унікальності товарів. За цього найбільшої цінності набувають метатехнології та гіпертехнології, які характеризуються високою продуктивністю інформатизації, використанням ком’ютерних мереж, впровадженням технологій супутникового зв’язку, розвитком організаційних технологій тощо. Саме тому специфіка та динаміка глобальної конкуренції визначається залежно від рівнів «технологічної піраміди», що передбачає ранжування технологій за силою зростання впливу на ринки інноваційної продукції [1]:
 
§        нульовий рівень – застосування метатехнологій робить неможливим реальну конкуренцію з її розробниками; в обмін на право доступу до метатехнологій суб’єкти ринку надають можливість оперативного контролю за своєю діяльністю 4  відсутність глобальних конкурентів;
 
§        перший рівень – створення нових технологічних принципів на основі НДДКР; їхні власники контролюють і самостійно формують ринки інноваційної продукції з урахуванням пріоритетних напрямів їх реалізації; технології передаються переважно в межах ТНК, які фінансують чи контролюють дослідження 4 відсутність зовнішньої конкуренції;
 
§        другий рівень – реалізація нових технологічних принципів відбувається через ноу-хау; товаровиробники цієї групи безпосередньо контролюють процес реалізації своїх виробів; ноу-хау регулярно надходить на світові ринки технологій; їх продаж передбачає використання ліцензій 4 існує конкуренція на світовому ринку технологій;
 
§        третій, четвертий та п’ятий рівень – товаровиробники використовують ноу-хау, які реалізовувались на другому рівні; якщо товари характеризуються високою складністю, то це дає змогу виробникам контролювати ринки; на четвертому і п’ятому рівнях товари менш унікальні та наукомісткі, контролюються споживачами 4 сильна зовнішня і внутрішня конкуренція.
 
У зв’язку з цим можна стверджувати про значну диференціацію країн світу в потенціалі доступу до технологій, здатності сприймати й реалізовувати розроблені на більш високому рівні технології, а також розподіляти їх залежно від ступеня складності. Зокрема, в міру старіння кожна конкретна технологія поступового передається країнам за ланцюгом економічної спроможності національних інноваційних систем щодо її впровадження та поширення на певній території.
 
Внаслідок цього виникає необхідність здійснення країнами (регіонами, компаніями) координації дій щодо якісних економічних трансформацій на різних рівнях системи «технологічної піраміди» у вигляді стратегій екстернальної та інтернальної інноваційної інтеграції.
 
Екстернальна стратегія інноваційної інтеграції спричиняє розширення міжнародної діяльності компанії за рахунок використання конкурентних інноваційних переваг своїх партнерів на зарубіжних ринках. У процесі досягнення цілей компанією застосовується: 1) стратегія «запозичень», що передбачає використання інноваційного потенціалу національної економікою за рахунок освоєння випуску наукомісткої продукції високорозвинених країн світу та стимулювання розвитку науково-технічного і промислового секторів економіки з метою забезпечення всього інноваційного циклу; 2) стратегія «переносу», що базується на використанні зарубіжного науково-технічного та виробничого потенціалу та його залучення в національну економіку способом прямих іноземних інвестицій, трансферту новітніх технологій. Інтернальна стратегія інноваційної інтеграції орієнтована на створення компанією власних закордонних філіалів або дочірніх інноваційних фірм. За цього переважно застосовується стратегія «зростання» – використання власного науково-технічного і виробничого потенціалу, освоєння високих технологій, що забезпечує випуск наукоємної продукції.
 
Стратегії інноваційної інтеграції найбільш активно використовують транснаціональні корпорації, системно координуючи їх як в горизонтальному, так і вертикальному напрямах реалізації. Стратегія горизонтальної інноваційної інтеграції передбачає злиття фірм-продуцентів різних товарів, які за рівнем наукоємності виходять на однаковий рівень і входять до спільної системи розподілу та отримання прибутку. Така інтеграція посилюється через організацію виробництва за кордоном товарів, аналогічних тим, що виробляються в країні базування фірми-засновниці. Стратегія вертикальної інноваційної інтеграції – об‘єднання фірм, які функціонують у різних виробничих інноваційних циклах; приєднання підприємства-постачальника сировини (матеріалів, напівфабрикатів) до провідної фірми інноваційного виробництва чи фірми сфери розподілу інноваційної продукції.
 
Водночас, ефективність здійснення ТНК інноваційної інтеграції забезпечується стійкими функціональними зв’язками в структурі світогосподарської системи, що представлена ядром, напівпериферією та суб’єктами глобальної взаємодії. Ядро – ТНК, виконує функцію створення інновацій (нових видів товарів, послуг, способів організації виробництва та  методів управління) та розробки новітніх систем технологічного продукування. Інновації та новітні технології дозволяють ТНК зберігати монополізацію в найбільш ефективних і рентабельних галузях виробництва. Напівпериферія за рахунок діючих на ній філіалів ТНК забезпечує масове виробництво продукції за технологіями, що передаються їм від материнських ТНК [2].
 
Функціональний взаємозв’язок між суб’єктами глобальної конкуренції в геоекономічній відновлювальній структурі спричиняє новий характер розвитку міжнародних економічних відносин у вигляді формування надприбутків за рахунок інновацій, патентів, мінімізації витрат виробництва. Крім того, в умовах транснаціоналізації бізнесу в деяких регіонах світу можна спостерігати реалізацію корпоративної стратегії інноваційної інтеграції, що охоплює «внутрішні» ринки ТНК, на які припадає значна частка світової торгового та інноваційного потенціалу.
 
Характер інноваційної інтеграції в межах внутрішньофірмового простору визначається інтенсифікацією, мобільністю та гнучкістю в розширені форм взаємодії у сфері формальної регіональної економічної інтеграції.
 
Досягнення переваг в глобальній конкуренції відбувається за рахунок: реалізації регіональних інтеграційних проектів, залучення прямих іноземних інвестицій; уникнення існуючих бар’єрів у світовій економіці не лише між країнами, але й між окремими інтеграційними угрупуваннями та ін. [3].
 
Для України процес входження у простір глобальної конкуренції засвідчує складність багатоаспектної взаємодії її суб’єктів, що потребує мобілізацію значних соціально-економічних і науково-технічних ресурсів для створення сприятливого ринкового середовища в реалізації стратегій інноваційної інтеграції.
 
Література
1.      Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т. 1 /Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНТЕУ, 2006. – С. 768-769.
2.      Зуйков Р. Миросистемность: критерии и трансформация / Р. Зуйков //Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 8. – С. 57.
3.      Либман А. Корпоративная модель региональной экономической интеграции / А. Либман, Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 3. – С. 16-17.

 

А.В. Бохан

Київський національний торговельно-економічний університет

Глобальна конкуренція та глобалізація стратегій інноваційної інтеграції


Новини Статті Аналітика
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в квітні збільшився до 880 млн доларів Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в квітні збільшився до 880 млн доларів Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у Київ зріс на 13,7% Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у Київ зріс на 13,7% Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Експерти прогозують, що Україна в 2011 р. інвестовуватиме сама в себе Експерти прогозують, що Україна в 2011 р. інвестовуватиме сама в себе Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Samsung витратить $38,3 млрд. на конкуренцію на глобальному ринку Samsung витратить $38,3 млрд. на конкуренцію на глобальному ринку Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України Механізм державної підтримки та розвитку інноваційної інфраструктури України I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012
АМКУ припинив недобросовісну конкуренцію ЗАТ АМКУ припинив недобросовісну конкуренцію ЗАТ "Український Страховий Дім" Глобальна конкренція в потенціалі реалізації стратегій інноваційної інтеорації Глобальна конкренція в потенціалі реалізації стратегій інноваційної інтеорації I-NVEST: Утренний комментарий от 01,06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 01,06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Немає нічого більш стимулюючого, ніж коли все йде не так, як треба.

Шерлок Холмс
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті