Інвестиції.орг

Kyiv, Dec 04 05:44 | London, Dec 04 03:44 | New York, Dec 03 23:44
Shanghai, Dec 04 11:44 | Tokyo, Dec 04 12:44 | Sydney, Dec 04 14:44

Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств

Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств

В умовах пришвидшення глобалізаційних процесів особливого значення набуває конкурентоздатність підприємства як фактор підвищення загального рівня конкурентоспроможності країни.Планування діяльності дозволяє сучасним організаціям отримати стійкі конкурентні переваги шляхом аналізування та оцінювання можливостей і зогроз зовнішнього та внутрішнього середовища, передбачення і мінімізації ризиків, прогнозування та оцінювання потенційних результатів діяльності.

Запись диктора для озвучивания онлайн любых Ваших проектов.

Сьогодні домінуючими чинниками зростаючої ролі планування в умовах трансформації господарювання є:
 
· збільшення величини підприємств та розширення спектру їх діяльності (корегування умов господарювання спричинює необхідність корегування даних про зовнішнє та  внутрішнє середовище підприємства, що повинно реалізовуватися в процесі формування нових та корегування існуючих планів діяльності);
 
· зростання масштабу та комплексності господарських завдань (в ринкових умовах виживають найсильніші підприємства, тому масштаби діяльності повинні укрупнюватися, що спричинює необхідність деталізації стратегічних планів на поточні та оперативні);
 
· фактор часу (на висококонкурентному ринку особливе значення відіграє часовий лаг, оскільки лише вчасно представлені на ринку товари, роботи та послуги дають очікуваний ефект, а, отже, вчасність ресурсів для виробництва є важливою);
 
· обмеженість ресурсів (усі підприємства функціонують в умовах обмеженості ресурсів, а планування дозволяє узгодити обсяги необхідних та реальних ресурсів з оптимальним рівнем їх використання);
 
· необхідність отримання фінансування для досягнення цілей (ресурси є обмеженими не лише у внутрішньому, але й зовнішньому середовищі, тому для отримання зовнішнього фінансування проектів необхідно мати детальний та чіткий план, що суттєво підвищує імовірність отримання коштів);
 
· необхідність швидкого просування інформації за рівнями планово-управлінської ієрархії (інформація на підприємстві повинна поширюватися не повільніше, аніж змінюється зовнішнє середовище, тому плани допомагають донесенню інформації від вищих до нищих ланок управління);
 
· неможливість визначення остаточних планових показників на певну дату (в умовах швидких змім у внутрішньому та зовнішньому оточенні підприємства фактично неможливо запланувачі чіткі значення більшості планових показників, тому для планування діяльності підприємства слід використовувати гнучкі та адаптивні плани);
 
· зростаюча конкуренція на ринку (на конкурентному ринку завдяки функції планування кожноме підприємство може отримати певні конкурентні переваги шляхом зниження рівня ризикованості та підвищення рівня прогнозованості діяльності).
 
Однак, сьогодні все більше авторів наголошують на нових якісних характеристиках ринку, а саме: ризикованість [205,111; 206,335]; незивначеність [1,111; 2,335; 3,1; 4,54]; мінливість [1,111; 3,1]; нестабільність [5,105], що актуалізує роль планування інноваційної діяльності.
 
Особливого значення набуває планування в умовах економічної кризи [6,1], оскільки вона впливає на діяльність підприємств шляхом різкого зниження обсягів замовлень, зростання кількості неплатежів, зниження ймовірності отримання зовнішнього фінансування тощо. Зі збільшенням невизначеності, мінливості та ризикованості зовнішнього оточення планування стає все складнішим процесом. Однак, вітчизняні підприємства повинні пам`ятати, що економічна криза має не лише негативні прояви. При вчасному пристосуванні підприємство може отримати низку переваг, а саме: зниження цін на сировину та матеріали, державні програми стимулювання, девальвація національної валюти, покращення рівня праці під впливом страху втрати робочих місць тощо.
 
Інноваційна діяльність дозволяє підприємству отримати конкуретні переваги в умовах ринкових відносин, оскільки нові товари та послуги чи нові підходи до організації бізнесу приносять підприємству економічні вигоди та суттєве розширення клієнтської бази.
 
Планування інноваційної діяльності особливо зазнає впливу мінливості та невизначеності, оскільки ефективність інноваційних проектів залежать, насамперед, від таких чинників зовнішнього середовища, як інвестори (для отримання зовнішнього фінансування), постачальники (для вчасного отримання сировини за доступними цінами) та споживачі (як основна умова успішності інновацій).
 
Тому, на нашу думку, сьогодні необхідно говорити про адаптивне планування інноваційної діяльності підприємств.
 
Під час побудови системи адаптивного планування інноваційної діяльності необхідно враховувати такі важливі моменти, а саме:
 
1. ще на початкових етапах побудови попередніх варіантів плану інноваційної діяльності необхідно закладати маржу для можливості варіювання планових показників;
 
2. для вибору остаточного плану інноваційної діяльності (інноваційного проекту) необідно оцінити якомога більше альтернатив задля визначення найбільш ефективного;
 
3. остаточний план інноваційної діяльності повинен бути варіативним, тобто, ще до початку запровадження інноваційного проекту необхідно будувати дерево рішень для передбачення усіх можливих сценаріїв розвитку;
 
4. адаптивні механізми необхідно враховувати не лише під час формування планів, під час реалізації інноваційних проектів потрібно постійно та систематично оцінювати ефективність діяльності, рівень досягнення поставлених цілей та вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
 
Отже, в умовах сучасних викликів планування діяльності відіграє дедалі важливішу роль у функціонуванні кожної організації. Зовнішнє та внутрішнє оточення ставлять нові вимоги, а саме: ризикованість, непередбачуванясть, мінливість та нестабільність. Особливого впливу цих чинників зазнає інноваційна діяльність, ефективність впровадження якої, насамперед, залежить від зовнішнього середовища. Тому сьогодні планування інноваційної діяльності отримує нові ролі, коли адаптивність та гнучкість стають ключовими характеристика інноваційних планів підприємства. Для підвищення ефективності інноваційних процесів, на нашу думку, нобхідно формувати та реалізовувати механізми адаптивного планування інноваційної діяльності, тому подальші дослідження слід проводити у напрямку визначення теоретичних основ та змістового наповнення поняття «адаптивне планування інноваційної діяльності».
 
1. Кушнір Т.Б., Немцов О.В. Теоретико-методичні аспекти формування системи планування на підприємстві / Т.Б.Кушнір, О.В.Немцов // Науковий журнал «Вісник економічної науки України». – Вип.1(15). – Донецьк:2009. – С.111-115.
 
2. Олексів І. Б. Вдосконалення системи планування інноваційно-активних підприємств з врахуванням інтересів груп впливу / І. Б. Олексів // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики. – 2010. – С. 335-336.
 
3. Петришин Н.Я. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. … конд. екон. наук : 08.00.04 / Петришин Наталія Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 26с.
 
4. Гура О.Л. Аналіз придатності методів прогнозування для системи планування діяльності промислових підприємств / О.Л.Гура // Збірник наукових праць «Вісник соціально-економічних досліджень». - № 36. – Одеса, 2009. – С. 53-58.
 
5. Трухачова К.В., Власенко Н.А. Соціально-трудове планування на підприємстві у сучасних умовах економічного розвитку / К.В.Трухачова, Н.А.Власенко // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – Вип.2(17). – Херсон:2009. – С.105-109
 
6. Віноградова О.Р. Адаптивне планування виробництва на промислових піприємствах : автореф. дис. … конд. екон. наук : 08.00.04 / Віноградова Ольга Романівна ; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України (м. Донецьк). – Запоріжжя, 2011. – 20с

 

Г.М. Захарчин, Ю.А. Андрійчук
НУ «Львівська політехніка»
Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Якщо ти купуєш те, що тобі не потрібно, то незабаром будеш продавати те, що тобі необхідно.

Б.Франклін.
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті