Інвестиції.орг

Kyiv, Nov 29 09:04 | London, Nov 29 07:04 | New York, Nov 29 03:04
Shanghai, Nov 29 15:04 | Tokyo, Nov 29 16:04 | Sydney, Nov 29 18:04

Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури

Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури

Ключова роль інноваційного фактора в процесі економічного росту більшості країн світу реалізується на сучасному етапі через систему державних технологічних пріоритетів.Доля технологічних інновацій в об’ємі ВВП розвинутих країн складає від 70 до 90 %. В той же час сфера впливу наукоємних технологій обмежується не тільки економічною системою, зокрема, такими її важливими характеристиками, як ВВП, об’єми промислового виробництва, зайнятість, продуктивність праці персоналу і технологічне  обладнання, але й системного управління інноваційними процесами безпосередньо на промислових підприємствах. Україна належить до тих країн, чий рівень економічного розвитку не відповідає рівню інноваційного та освітнього потенціалу. Однією із причин цього є відсутність дієвого механізму управління інноваційними процесами. [1]

Науково-інноваційна сфера України ще не стала вирішальним фактором її економічного зростання. Аналіз стану технологічного розвитку економіки свідчить про уповільнення темпів виконання науково-технічних розробок та їх впровадження у виробництво. Стан наукової сфери в Україні нині є надзвичайно складним, оскільки кризові явища, які проявляються в інтелектуальній сфері ще з початку 80-х років, набули масштабного характеру. Незважаючи на те що українська наука в складі СРСР була однією з найбільших за своїм потенціалом та найефективнішою за результатами, її перетворення з регіональної на самостійну національну наукову систему разом з важливими позитивними змінами об‘єктивно призвело до серйозних наслідків трансформації науки в Україні, яка відбулася за роки її незалежності.
 
Науковий потенціал України об‘єднує підприємства та організації, які можна розділити на чотири основних сфери:
 
а) академічну, представлену установами і організаціями академій наук;
 
б) галузеву, що об‘єднує дослідні установи і організації міністерств і відомств господарства;
 
в) вузівську, яка включає науково-дослідні сектори і кафедри вищих навчальних закладів;
 
г) заводську, до якої належать наукові і дослідно-конструкторські підрозділи об‘єднань і підприємств.
 
Окрему сферу становлять інші організації, до яких належать наукові підрозділи і групи музеїв, архівів, бібліотек і книжкових палат, метеослужби, геологорозвідувальні партії та ін.
 
За останні роки у структурі наукових та науково-технічних організацій збільшилася питома вага академічного та вузівського секторів науки, а частки галузевого та заводського секторів скоротилися.
 
Важливою складовою і визначальним чинником розвитку наукового потенціалу є його кадрове забезпечення. Всупереч світовим тенденціям чисельність науково-дослідницького персоналу в Україні з року в рік скорочується. Найбільшого спаду фахівців, зайнятих науковою та науково-технічною роботою, зазнали галузевий та заводський сектори науки. [2]
 
Поряд зі скороченням персоналу наукових організацій не можуть залишитися поза увагою процеси розукрупнення організаційних структур науково-дослідних установ.
 
Таке різке скорочення чисельності наукових організацій пов’язано не лише із загальним економічним станом, відпливом інтелекту та переходом працівників в інші сфери діяльності. Значну роль у такому скороченні відіграла свідома державна політика в інноваційній сфері, у якій на початку ринкового реформування була прийнята як догма точка зору, що великі науково-дослідні і науково-виробничі «монстри», породжені попередньою адміністративно-командною системою, нібито слабо піддаються управлінню, у своїй структурі гублять конкретного інноватора, придушують ініціативу знизу, а тому задля прискорення інноваційного розвитку їх потрібно розукрупнити. [3]
 
Розукрупнення науково-інноваційних структур фактично унеможливлює: а) збереження потужного науково-технічного потенціалу; б) комплексні дослідження та диверсифікацію напрямів вирішення масштабних і актуальних проблем; в) високу «концентрацію інтелекту» в одній науково-дослідній установі; г) економію на масштабах досліджень; д) створення розвиненої науково-технічної та інформаційної інфраструктури для проведення досліджень і постійного її оновлення.
 
Хоча за роки незалежності України її науково-технічний потенціал скоротився, але й сьогодні він залишається досить потужним. [4]
 
Що стосується фінансування НДДКР заводського сектору, можна виявити такі тенденції:
 
- по-перше, фінансування НДДКР постійно збільшувалося, але у 2005 р. дещо призупинилося;
 
- по-друге, зростає частка фінансування за рахунок Держбюджету і власних коштів, які витрачають підрозділи НДДКР, що відображає загальну тенденцію по Україні;
 
- по-третє, частка вітчизняних та іноземних інвесторів суттєво знизилася, що пов‘язано з інвестиційним кліматом в Україні.
 
Серед факторів виробничого характеру, що перешкоджають НДДКР, у першу чергу, можна зазначити низький інноваційний потенціал підприємств, брак інформації про нові технології, майже повну відсутність інформації про ринки збуту і недостатні можливості для кооперування з іншими підприємствами й організаціями. Усі ці негативні обставини є наслідком розриву сформованих раніше виробничих, економічних і інформаційних зв‘язків. Також як негативний фактор у процесі реального впровадження НДДКР виступає відсутність інформації як з боку розробників, так і з боку потенційних інвесторів.
 
Порівнюючи стан розвитку науково-технологічної сфери в Україні з тенденціями, що мають місце у США, країнах ЄС, Південно-Східної Азії, країнах ЦСЄ і навіть Росії, слід зазначити, що Україна загрозливо наближається до стану відсталої держави. [5]
 
Таким чином, стійке функціонування промислових підприємств неможливе без змістовно-орієнтованого інноваційного забезпечення виробничих процесів. Виходячи із пріоритету стійкого функціонування промислового виробництва в нестабільному ринковому середовищі, необхідно створити відповідний ринковий механізм забезпечення на підприємстві інноваційних процесів. Це можливо лише при відновленні та посиленні значення заводського сектору науки.
 
Література
 
1. Писаренко Б.А., Проценко Н.Б. Управління інноваційним розвитком підприємств / Б.А.Писаренко, Н.Б.Проценко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1(17). – С. 81 – 85.
 
2. Алимов О.М., Юрик Я.І. Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін [Електронний ресурс] / О.М. Алимов, Я.І. Юрик //  Економіка промисловості. – 2010. – №49(1). – Режим доступу до документу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/eprom/2010_49/st_49_01.pdf
 
3. Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерського / НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 928 с.
 
4. Федулова Л.І. Технологічний розвиток економіки України / Л.І. Федулова / НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2006. – 628 с.
 
5. Федулова Л.І., Глушко О.О. Стан розвитку корпоративної (заводської) науки в Україні: загроза технологічній безпеці [Електронний ресурс] / Л.І. Федулова, О.О. Глушко / Економіка промисловості. – 2009. – №46(3). – Режим доступу до документу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/eprom/2009_46/st_46_02.pdf

 

Н. О. Безнощенко
Одеський національний політехнічний університет
Заводський сектор науки, як складова підвищення конкурентоспроможності інноваційної структури


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Так, я прогулююся повільно ... але зате завжди йду тільки вперед!

Абраам Лінкольн
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті