Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 18 00:09 | London, Apr 17 22:09 | New York, Apr 17 18:09
Shanghai, Apr 18 06:09 | Tokyo, Apr 18 07:09 | Sydney, Apr 18 09:09

Економічний календар

Збори акціонерів ПАТ "Укрсоцбанк"

Важливість
Рубрика Збори акціонерів
Країна Україна
Початок   08.04.2011 12:00Спостережна Рада ПАТ "Укрсоцбанк" (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", 08 квітня 2011 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс "Козацький Стан", конференц-зал, 1-й поверх

Докладніше про цю подію ›››

Перегляд інформації по заходу
джерело публікації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
дата публікації: 04.03.2011
організатор заходу: Укрсоцбанк
порядок денний заходу:

ПАТ «Укрсоцбанк»

Шановний акціонере !

Спостережна Рада ПАТ «Укрсоцбанк» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», 08 квітня 2011 року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км, готельно-ресторанний комплекс «Козацький Стан», конференц-зал, 1-й поверх

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

2. Обрання голови Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк»;

5. Затвердження звіту Правління про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк», запланованих на 2010 рік та основних напрямів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» на 2011 рік;

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

7. Затвердження звіту Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

8. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

9. Затвердження висновків зовнішнього аудитора про консолідовані результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік, включаючи його дочірні підприємства;

10. Затвердження фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік;

11. Затвердження консолідованого фінансового звіту та результатів діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік, включаючи його дочірні підприємства;

12. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Укрсоцбанк» за 2010 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів;

13. Припинення повноважень членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

14. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

15. Обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

16. Обрання голови Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів для укладення з головою та іншими членами Спостережної ради ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для підписання цих договорів. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів Спостережної Ради ПАТ «Укрсоцбанк»;

18. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк»;

19. Затвердження умов цивільно-правового договору для укладення з членом Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк». Обрання уповноважених осіб для підписання цього договору. Встановлення розміру винагороди члена Ревізійної комісії ПАТ «Укрсоцбанк»;

20. Внесення змін до Статуту ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій редакції;

21. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій редакції;

22. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрсоцбанк» (далі - «Банк») буде здійснюватись 08 квітня 2011 року з 9.00 до 11.30 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів Банку необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджують повноваження керівника юридичної особи - акціонера Банку (завірені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують обрання (призначення) на посаду керівника). Уповноваженим особам акціонерів - паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, буде складено станом на 24 годину 04 квітня 2011 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 04 березня 2011 року до 08 квітня 2011 року, за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, к.401, у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 години. Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням Банку не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціонерів Банку документи надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник Відділу формування статутного капіталу та роботи з акціонерами банку Управління корпоративних зв"язків та спеціальних юридичних проектів Юридичного департаменту Банку - Рубанко Олена Олексіївна. Телефон для довідок (044) 205-45-46/48.

УВАГА! У зв"язку з плануванням виплати дивідендів за простими та привілейованими акціями просимо Вас звернутися до зберігача, у якого Вами відкрито рахунок в цінних паперах, з метою уточнення Ваших ідентифікаційних даних. Телефон для довідок зберігача ПАТ «Укрсоцбанк»: (044) 230-32-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» (тис. грн.)

Найменування показника

період

за 2010 рік

за 2009 рік

Усього активів

41 603 497

43 410 493

Основні засоби

2 934 689

2 956 675

Довгострокові фінансові інвестиції

7 162

6 786

Запаси

10 525

9 977

Сумарна дебіторська заборгованість

171 411

563 694

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 223 579

3 115 365

Нерозподілений прибуток

6 042

5 798

Власний капітал

6 570 187

6 027 855

Статутний капітал

1 270 000

1 270 000

Довгострокові зобов"язання та поточні зобов"язання

35 033 310

37 382 638

Чистий прибуток

28 944

126 761

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

12 694 986 050

11 621 013 447

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8841

9 080

 Спостережна Рада ПАТ «Укрсоцбанк»


дата проведення заходу: 08.04.2011

Тлумачення скорочень ›››

Вихідні - раніше оприлюднене значення показника за попередній період: якщо дані виходять помісячно, то минулого місяця; якщо поквартально - то в минулому кварталі; якщо звіт корпорації - то в тому ж кварталі минулого року.

Уточнені - це уточнення показника "Вихідні": за минулий, з моменту оприлюднення попереднього значення, період статистикам надходили нові дані, відповідно до яких значення минулого періоду (місяця, кварталу, року) уточнюються заднім числом.

Прогнозовані - це консенсус-прогноз учасників ринку (зазвичай виходить в результаті опитування аналітиків) на свіжі дані, тобто дані за останній звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Реальні - це те, що вийшло насправді в останньому звітному періоді: саме це число через місяць, квартал або рік піде в графу "Вихідні", коли будуть виходити дані за наступний період.

Дата Час  Країна  Категорія  Важлив.  Індекс Вихідні  Уточн.  Прогноз.  Реальні
08.04.2011 11:30  Світ   +5.3 % +5.3 % +5.1 % +5.4 %
08.04.2011 11:00  Інше   - - - -
08.04.2011 11:00  Семінар   - - - -
08.04.2011 11:00  Круглий стіл   - - - -
08.04.2011 11:00  Конференція   - - - -
08.04.2011 10:00  Засідання   - - - -
08.04.2011 09:40  Інше   - - - -
08.04.2011 09:30  Конференція   - - - -
08.04.2011 00:00  Інше   - - - -
07.04.2011 22:00  Світ   +5.0 млрд. +4.4 млрд. +4.0 млрд. +7.6 млрд.
 

Назад

Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Ніколи ніколи ніколи ніколи не здавайся.

Уїнстон Черчілль
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті