Інвестиції.орг

Kyiv, Jun 02 18:26 | London, Jun 02 16:26 | New York, Jun 02 12:26
Shanghai, Jun 03 00:26 | Tokyo, Jun 03 01:26 | Sydney, Jun 03 03:26

ПРО ФОРМИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ29 лютого 2012 в 14:17 - nicenko


ПРО ФОРМИ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

 Розглянуто основні положення, які стосуються формування різних організаційно-правових форм об’єднань підприємств у сільському господарстві Україні. Наведені особливості функціонування агрохолдингів як найпоширенішої форми об’єднань підприємств.  Постановка проблеми. Сільське господарство є головною галуззю економіки будь-якої країни. Від забезпеченості продовольством залежить добробут населення, харчова промисловість, ведення зовнішньоекономічної діяльності та ін.

У сучасних умовах розвитку економічних відносин вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники не в змозі ефективно конкурувати на ринку продовольства, що пов’язано з сезонністю виробництва, великим вартісним розривом між продукцією промисловості та сільського господарства, низьким рівнем нормативно-правового регулювання, а також умовами Світової організації торгівлі.

Глобальні інтеграційні процеси, які відбуваються і охоплюють всі галузі економіки країни, призводять до появи фінансово-промислових груп, холдингових компаній, транснаціональних корпорацій та інших організаційно-правових форм об’єднань підприємств.

Тому найбільш перспективними з позицій конкурентоспроможності є об’єднання, пов’язані як з виробництвом, так і з переробкою, реалізацією аграрної продукції, фінансовим забезпеченням.

Аналіз останніх досліджень. Інтеграційні форми об’єднань підприємств у сучасному міжнародному економічному середовищі займають панівне місце. В працях вітчизняних та зарубіжних авторів розглядаються наступні форми об’єднань підприємств: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, трести, картелі, союзи, фінансово-промислові групи, холдингові структури [1, 2, 3, 4]. Ці роботи розкривають сутність і зміст функціонування даних структур. Ми, в свою чергу, проведемо дослідження, яке розглядає не тільки питання означені вище, а й вибір найбільш ефективної форми об’єднань підприємств у сільському господарстві.

Результати досліджень. Об’єднання підприємств відповідно до Господарського кодексу України називається господарськими об’єднаннями [5].

Господарське об’єднання – це організаційно оформлена група підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки різних форм власності, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об’єднання їх зусиль для вирішення соціальних і економічних завдань.

 Основними організаційно-правовими формами об’єднань підприємств в Україні є асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об’єднання підприємств [6] (табл. 1).

Найбільш поширеними в сільському господарстві є аграрні холдинги. Основним стимулом до їх виникнення є прагнення власників капіталу примножити його в довгостроковій перспективі. Це основний стимул до діяльності суб’єктів господарювання в ринковій економіці. Отримання прибутку і його капіталізація – це тільки спосіб збільшення капіталу. Тим часом вартість капіталу, інвестованого в агробізнес, росте сьогодні і може рости в довгостроковій перспективі за рахунок:

·        сприятливої ​​ринкової кон’юнктури світових та внутрішніх ринків продукції сільського господарства та продуктів харчування;

·        можливості збільшувати прибутки від діяльності за рахунок отримання дешевої сировини за допомогою інтеграції сільського господарства та переробки продукції галузі;

·        низької вартості робочої сили;

·        низьку орендну плату за землю;

·        мінімізації податкових платежів;

·        можливості акумулювати значні земельні масиви за допомогою їх оренди, а в умовах функціонування ринку сільськогосподарських земель – придбати їх у власність з можливістю подальшого перепродажу;

·        можливості перепродати бізнес, вартість якого з урахуванням всіх зазначених факторів може істотно зрости через кілька років.

Таблиця 1. Основні організаційно-правові форми об’єднань підприємств в Україні

№ п/п

Організаційно-правова форма об’єднань підприємств

Характеристика

1

Асоціація

договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно  господарських  потреб  учасників  асоціації

2

Корпорація

договірне об’єднання, створене на основі поєднання  виробничих,  наукових  і  комерційних  інтересів підприємств,   що об’єдналися, з делегуванням ними  окремих повноважень  централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації

3

Консорціум

тимчасове статутне об’єднання підприємств для
досягнення  його  учасниками  певної спільної  господарської  мети (реалізації цільових програм, науково-технічних,   будівельних проектів   тощо)

4

Концерн

статутне об’єднання підприємств,  а також інших організацій,  на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової,  зовнішньоекономічної  та  іншої діяльності

5

Промислово-фінансова група

є об’єднання, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою
реалізації державних програм розвитку пріоритетних  галузей виробництва і структурної перебудови економіки України,  включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції

6

Асоційовані підприємства (господарські організації)

група суб’єктів господарювання – юридичних осіб,  пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної  залежності  у формі участі в статутному фонді та/або управлінні

7

Холдингова компанія

відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується, а  також розпоряджається холдинговими корпоративними  пакетами  акцій (часток,  паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності)

8

Інші форми об’єднань підприємств

Спілки, союзи, асоціації підприємців, комбінат, трест тощо

 

Прикладом може слугувати «Мрія Агрохолдинг» – провідна агропромислова компанія Україна, один з найефективніших виробників сільськогосподарської продукції в Україні та світі [7].

На сьогоднішній день «Мрія» – це вертикально інтегрований агропромисловий холдинг з власною інфраструктурою і сучасним парком автотранспорту і сільгосптехніки.

Продукція «Мрії» поставляється в більш ніж 20 країн світу, в тому числі, і найбільшим харчовим компаніям Європи.

Земельні угіддя «Мрії» складають 218 000 га, сконцентровані на Західній Україні, чорноземи якої є одними з найродючіших земель у світі. Агрохолдинг вирощує широкий спектр сільськогосподарських культур: пшеницю, ріпак, кукурудзу, цукровий буряк, картоплю, гречку, ячмінь, горох, сою і соняшник.

Агрохолдингами вважаються компанії, які мають у своєму розпорядженні більше 50 тис. га земель. Таких, на думку експертів в Україну, 40 структур. Близько 150 компаній володіють земельним фондом в розмірі 20-50 тис. га. На думку експертів, надалі ці компанії будуть нарощувати кількість оброблюваних земель і можуть незабаром перетворитися на агрохолдинги [8].

Так, основні напрямки діяльності компанії «Миронівський хлібопродукт» – птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці та рапсу); інша сільськогосподарська діяльність.

На кінець 2010 р. виробничі потужності «Миронівського хлібопродукту» становлять 350 тис. тонн курячого м’яса на рік.

Продукція «Миронівського хлібопродукту» відома за брендами «Наша Ряба» (охолоджена курятина), «Легко!» (Заморожені напівфабрикати) та іншими [10].

Особливості агрохолдингів полягають у наступному:

1) господарське товариство не може мати у власності цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є [9];

2) агрохолдинги, пов’язані з іноземним бізнесом, можуть брати недорогі позики у міжнародних банків, які незначно коливаються від ставки LIBOR і EURIBOR;

 3) можливість проведення IPO (розміщення акцій компанії за допомогою депозитарних розписок на Лондонській фондовій та інших біржах).

Так, агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» завершив розміщення 10 млн акцій компанії за допомогою глобальних депозитарних розписок за ціною 16,5 дол за акцію, таким чином залучена сума склала 165 млн дол. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Крім того, Morgan Stanley і UBS Limited отримали право розмістити додатково 1,5 млн акцій протягом 30 днів після основного розміщення, в цьому випадку остаточний розмір залучених коштів становитиме 189 800 000 дол [10];

4) високий рівень диверсифікації виробництва;

5) залучення великих інвестицій в основне виробництво, що не під силу середнім і дрібним підприємствам;

6) централізація управління;

7) високий рівень кваліфікації управлінського персоналу.

В кінці 80-х років у сільському господарстві Україні стала виникати така форма об’єднань, як агроконсорціуми, засновниками яких стали сільськогосподарські підприємства, банки, а в ряді випадків – промислові підприємства різного профілю. Мета створення консорціуму – об’єднання фінансових, матеріальних, але часто і трудових ресурсів для вирішення певних господарських завдань.

Одним з перспективних ринкових інтегрованих структур в оздоровленні економіки підприємств є промислово-фінансові групи, які були розпочаті в промисловості, і їх різновид – аграрно-промислово-фінансові групи (АПФГ) в агропромисловому виробництві.

АПФГ – це об’єднання, до складу якого можуть входити сільськогосподарські і промислові підприємства, банки, наукові, проектні та інші установи.

Важлива роль належить в Україну асоціаціям. Так, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) заснована в 2007 році для захисту економічних та професійних інтересів гравців аграрного бізнесу України. УКАБ є унікальною платформою в Україну для налагодження ділових контактів між лідерами агробізнесу, підвищення ефективності їх роботи та налагодження діалогу з органами державної влади. УКАБ активно сприяє українським виробникам у встановленні та підтримці міжнародних ділових зв’язків. До складу Асоціації входять найбільші виробники та переробники сільськогосподарської продукції України [11].

В окремих адміністративних районах Україні функціонують агрокомбінати. За своїми функціями вони займають проміжне положення між корпораціями і компаніями. До їх складу входять з правами юридичної особи сільськогосподарські підприємства і підприємства харчової та переробної промисловості, агросервісні і торговельні підприємства. Кожен агрокомбінат створює свій фінансово-розрахунковий центр, який здійснює взаєморозрахунки між підприємствами, проводить ефективну кредитну політику. Агрокомбінату делеговані (в обумовлених договором межах) функції здійснення єдиної технічної політики, матеріально-технічного постачання, реалізації продукції та деякі інші.

Висновки. У найближчій перспективі аграрний сектор України буде активно розвиватися в напрямку об’єднання малих і середніх сільгосппідприємств в аграрні холдинги, які будуть приділяти значну увагу підвищенню ефективності роботи.

Створення та функціонування в АПК інтегрованих об’єднань за участю фінансового, промислового капіталу та іноземних інвесторів – найкоротший шлях виведення сільського господарства України на рівень найбільш розвинених в аграрному відношенні країн.

ЛІТЕРАТУРА

1.     Абчук В.А. Курс предпринимательства: Учебник [Текст] / В.А. Абчук. СПб.: Издательство «Альфа», 2001. 544 с.

2.     Тришкина Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический комплекс [Электронный документ] // Н.А. Тришкина. – Режим доступа: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html?go=part-001*page.htm#i00019.

3.     Жнякін Б.О. Економіка підприємства: Навч.посібник [Текст] / Б.О. Жнякін, В.В. Краснова. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 180 с.

4.     Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. [Текст] / Т.О. Примак. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

5.     Господарський кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – 144 с.

6.     Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року №887-ХІІ із змінами і доповненнями [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – С. 272.

7.     Мрія Агрохолдинг. [Електронний документ] // Режим доступу: http://mriya.ua/about/.

8.     Количество агрохолдингов в Украине будет расти, эксперт. [Электронный документ] // Режим доступа: http://www.rbc.ua/.

9.     Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 № 3528-IV.

10.                «Мироновский хлебопродукт» привлек 165 млн долл. на Лондонской фондовой бирже [Электронный документ] // Режим доступа: http://www.rbc.ua/.

11.                Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» [Электронный документ] // Режим доступа: http://www.agribusiness.kiev.ua/.

 

Ніценко В.С., к.е.н., доцент

 

Одеський державний аграрний університетНовини Статті Аналітика
Чистий прибуток агрохолдингу Kernel у ІІІ кварталі збільшилася на 16,79% Чистий прибуток агрохолдингу Kernel у ІІІ кварталі збільшилася на 16,79% ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА РІВНІ РЕГІОНУ ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА РІВНІ РЕГІОНУ Креатив Груп - Аналитика от ИГ Сократ Креатив Груп - Аналитика от ИГ Сократ
Чистий прибуток агрохолдингу Kernel збільшився на 4,6% Чистий прибуток агрохолдингу Kernel збільшився на 4,6% ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОХОЛДИНГОВ В УКРАИНЕ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АГРОХОЛДИНГОВ В УКРАИНЕ Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. Шлях до незалежності
Прибутковість сільського господарства України можна збільшити у 14 разів Прибутковість сільського господарства України можна збільшити у 14 разів Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні Особливості інноваційного розвитку галузі тваринництва в Україні ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ ДВАДЦАТЬ ТРИЛЛИОНОВ ЧЁРНЫХ ВТОРНИКОВ
Comgest збільшив свою частку в капіталі агрохолдингу Kernel у 8,6 разів Comgest збільшив свою частку в капіталі агрохолдингу Kernel у 8,6 разів Інноваційний розвиток аграрних підприємств Миколаївської області Інноваційний розвиток аграрних підприємств Миколаївської області Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.) Фондовый рынок: премаркет от интернет-брокера iTrader (19.04.)
Агрохолдинг Kernel здійснить додаткову емісію 5 млн акцій Агрохолдинг Kernel здійснить додаткову емісію 5 млн акцій Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату Меблі як інвестиція в цінний предмет антикваріату I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012 I-NVEST: Утренний комментарий от 06.06.2012

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Звичайно, існують люди, для яких гроші понад усе. Зазвичай це люди, які ніколи не стануть багатими. Тільки той досягає багатства, хто талановитий, вдачливий, і не думає постійно про гроші.

Стів Джобс
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті