Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 14 17:44 | London, Apr 14 15:44 | New York, Apr 14 11:44
Shanghai, Apr 14 23:44 | Tokyo, Apr 15 00:44 | Sydney, Apr 15 02:44

Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури

Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури

В умовах світової інтеграції та глобалізації ефективний розвиток інноваційної інфраструктури стає одним з найвагоміших факторів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, високих темпів її соціально-економічного розвитку.Але на сьогодні реалізація завдань стратегічного вибору України, який полягає в інтеграції країни до європейської спільноти на базі повномасштабного використання її інноваційного потенціалу, неможлива без розробки цілісної системи фінансового забезпечення інноваційного прориву.

Не можна не брати до уваги той факт, що в умовах бюджетного дефіциту та нестабільності фінансового становища більшості вітчизняних підприємств, кредитні ресурси стають основним джерелом інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Незважаючи на певні обмеження щодо механізмів реалізації фінансової під­тримки та напрямів цільового використання цих ресурсів, пов’язаних із самою природою позикових коштів і вимогою їх обов’язкового повернення та платності, значення банківського фінансування для стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури є надзвичайно великим.
 
Практика показала, що, на жаль, сьогодні банківська система України за основними ресурсними показниками та стійкістю до турбулентних змін зовнішнього та внутрішнього середовища не задовольняє вимоги іннова­ційно-орієнтованої економіки і не спроможна повністю реалізу­вати наяв­ний потенціал у реальному секторі.
Фінансова стійкість банківської системи та ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури поєднані між собою взаємозалежними та взаємообумовлюючими взаємозв’язками.  
 
З одного боку, банки, здійснюючи операції в інноваційному секторі економіки, зацікавлені в стабільному ринковому середовищі, що є необхідною умовою їхньої діяльності. Оскільки інтереси окремої кредитної установи як комерційної структури орієнтовані на одержання максимального прибутку при припустимому рівні ризику, їх участь у фінансуванні інновацій відбувається лише при наявності сприятливої інноваційної інфраструктури.
 
З іншого боку, розвиток інноваційних процесів в економіці  багато в чому залежить від надійності та фінансової стійкості банківської системи, її ефективного функціонування. Ступінь розвитку інноваційної інфраструктури прямо пов’язаний з кількістю фінансових інститутів, що спеціалізуються в інноваційній сфері, їх потужністю (розміром активів), розгалуженістю, зі структурою та обсягом їх операцій, можливостями акумуляції інвестиційних ресурсів.
 
Останнім часом розвиток інноваційної інфраструктури все більше залежить  від форм і методів мобілізації інвестицій, успішності дії комунікаційних систем, що забезпечують рух інвестиційних ресурсів і їх трансформацію в інноваційні продукти.
 
Одну з провідних ролей у підвищенні інвестиційної активності в інноваційній сфері повинна відігравати саме банківська система, яка мобілізує заощадження суспільства, формує і розподіляє фінансовий капітал та може забезпечувати кредитну підтримку всього циклу інноваційної активності. Принципове значення для економічної системи має той факт, що банківські інвестиції безпосередньо пов’язані зі структурними змінами в економіці та її інноваційному розвитку, оскільки для збільшення норми нагромадження і підвищення інвестиційної привабливості національної економіки повинні органічно поєднуватися основні структурно-функціональні фактори – інвестиції та інновації, співвідношення яких закладає основу для модернізації економіки та забезпечення її макроекономічної збалансованості.
 
Розглянемо напрями впливу фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонуання національної інноваційної інфраструкутури більш детально.
 
Саме банківська система відіграє провідну роль у нагромадженні інвестицій і їхньому перерозподілі між галузями національного господарства, у залученні коштів реальних і потенційних інвесторів. Банки визначають кінцеві характеристики частини заощаджень, що формує пропозицію інноваційно-орієнтованих інвестиційних ресурсів. Банківська система має унікальний канал впливу на інноваційний сектор економіки через здійснення кредитної емісії грошей.
 
Саме банки відіграють роль найпотужніших інформаційних процесорів при функціонуванні інноваційної інфраструктури, що, на наш погляд, незаслужено залишається поза увагою більшості дослідників. Положення банків в економічному інформаційному полі є унікальним, оскільки вони поєднують у своїй діяльності комплекс послуг, який забезпечує найтісніший контакт з економічними суб’єктами, що обслуговуються – підприємствами-інноваторами.
 
Саме тому банки стають власниками інформації про учасників інноваційних відносин, якісні і кількісні характеристики якої недосяжні для інших фінансових посередників. Виходячи з цього, можна стверджувати, що фінансова стійкість банківської системи обумовлює можливості банків знижувати гостроту проблеми асиметрії інформації, що виникає в процесі фінансового забезпечення інноваційного розвитку, та оптимізувати характеристики пропозиції інноваційно-орієнтованих ресурсів відповідно до динаміки характеристик попиту на них.
 
Підвищення активності банків в сфері інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку спонукає інших небанківських посередників (інвестиційні компанії та фонди, страхові компанії, фінансові компанії, венчурні фонди тощо) до активізації власних зусиль, формування більш ефективних фінансових механізмів інвестиційного забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності;
 
Зростання обсягів банківського інвестування в інноваційному секторі вітчизняної економіки, яке можливо лише за умови стійкої та надійної банківської системи,  призводить до зниження обсягів прямого державного фінансування інноваційної інфраструктури.
 
Зростання активності банківських установ в сфері інновацій, набуття ними статусу організаторів фінансових схем інвестиційного забезпечення діяльності інноваційно-активних суб’єктів підприємництва призводить до більш тісної співпраці банків з науковими установами, промисловими підприємствами, фінансовими інституціями та відповідно – до появи івестиційно-інноваційних інтеграційних об’єднань.
 
Фінансова стійка банківська система зменшує рівень трансакційних витрат, що виникають при здійсненні фінансових операцій суб’єктами інноваційної діяльності, оскільки сприяє скороченню періоду часу, який потрібен для акумуляції та мобілізації розрізнених інвестиційних ресурсів.
 
Банки підвищують загальну ефективність функціонування інноваційної інфраструктури та забезпечують найбільш ефективний розподіл та використання обмежених інвестиційних ресурсів, оскільки з метою кредитування обирають підприємницькі проекти з найвищим потенціалом успішного впровадження інновації. Це обумовлено об’єктивно більш високими вимогами банків до напрямків інвестування (як фінансовий посередник вони оперують переважно залученими коштами) порівняно з іншими суб’єктами господарської діяльності. Крім того, банки традиційно дуже ретельно ставляться до оцінки кредитоспроможності позичальника, оцінки ефективності інноваційних проектів, оцінки ризиків тощо.

При здійсненні банками їхньої макроекономічної ролі як фінансових посередників вони сприяють задоволенню потреб суб‘єктів інноваційної діяльності в інвестиціях, дають можливість перетворити заощадження й нагромадження в інвестиції. Тому можна стверджувати, що з погляду макроекономіки фінансова стійкість банківської системи є необхідною передумовою для виконання банками як суспільними інститутами цілого ряду функцій, яких вимагає  соціум.Ж.М.Довгань
Тернопільський національний економічний університет
Вплив фінансової стійкості банківської системи на ефективність функціонування національної інноваційної інфраструктури


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Єдиний спосіб виявити межі можливого – це вийти за ці межі в неможливе.

Артур Кларк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті