Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 14 17:36 | London, Apr 14 15:36 | New York, Apr 14 11:36
Shanghai, Apr 14 23:36 | Tokyo, Apr 15 00:36 | Sydney, Apr 15 02:36

Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект

Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект

В умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції визначальною тенденцією світового економічного розвитку є перетворення інновацій та інноваційних процесів на ключові компоненти господарського зростання [1].Саме вони мають стати основою здійснення економічних реформ та побудови якісно нової економічної системи в Україні. Успіх економічних реформ національної економіки обумовлюється рівнем розвитку регіонів, що актуалізує дослідження в області їх інноваційного розвитку і ефективного функціонування інноваційної інфраструктури регіону.

На сьогодні в більшості регіонів України не створено умов для ефективного розвивитку інноваційних процесів, оперативного впровадження їх результатів у практику, для швидкого реагування на світові науково-технологічні досягнення. Державні та регіональні інноваційні програми часто не забезпечують досягнення конкретних кінцевих результатів, а переважна більшість підприємств через фінансово-економічні умови не мають можливостей для впровадження результатів інноваційної діяльності у власну виробничу практику.
Необхідність розвитку та ефективного функціонування інноваційної інфраструктури вісвітлюється у числених роботах вітчизняних та зарубіжних авторів  [2-4 ].
 
Цілком слушною є думка, що визначальними факторами інноваційного розвитку економіки регіонів є специфіка їх науково-технічного і виробничого потенціалу, кадрове забезпечення, соціально-екологічні проблеми інновацій, формування інноваційної інфраструктури [5]. Наявність ефективної інноваційної системи – бізнес-структур різного типу і масштабу, науковоосвітніх інститутів та органів влади, яка забезпечувала б взаємодію основних субєктів інноваційної економіки, розглядається дослідниками і фахівцями як ключова умова інноваційного розвитку в регіонах [6].
 
Як показує практика економічно розвинених держав, необхідною умовою для інновційного оновлення економіки є створення інфраструктури повного циклу інноваційної діяльності у сфері високих технологій. В Україні інноваційна інфраструктура ще недостатньо розвинена, оскільки не охоплює усі ланки інноваційного процесу і не має системного підходу до забезпечення відповідними послугами у сфері інноваційної діяльності. Про це свідчить обмежена кількість підприємств інноваційної інфраструктури, нерозвиненість видової і організаційної структури, недостатня і нестабільна законодавча база по їх створенню і функціонуванню і т.і.
 
Обмеженість ринкових механізмів регіонального розвитку, актуалізує необхідність державного регулювання інноваційної діяльності  в регіонах. На сьогодні в Україні створена та діє потужна організаційна структура державних органів влади у сфері інноваційної діяльності. Проте вона  характеризується відсутністю системності   державних заходів щодо реалізації інноваційного потенціалу економіки регіонів, управління здійснюється без чітко сформульованої стратегії їхнього науково-технічного та інноваційного розвитку.
 
Аналіз прийнятих законодавчо-нормативних документів свідчить про необхідність подальшого їх удосконалення, глибшої деталізації основних положень, розробки механізмів їх реалізації. Залишаються недостатньо врегульованими нормативно-правові положення саме регіонального розвитку інноваційної діяльності, зокрема законодавче закріплення джерел фінансування розвитку регіональної інноваційної діяльності, формування регіональної інфраструктури, захист прав інтелектуальної власності фізичних та юридичних осіб. Позитивною тенденцією є прийняття спеціалізованих законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, що закладають правові основи для переходу економіки України, та відповідно її регіонів, на інноваційну модель розвитку. Вагомий внесок у вирішення проблем інноваційного розвитку регіонів зробили науковці ІЕП НАНУ розробкою Концепції цільової програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008-2012 роки”, метою якої визначено створення інноваціної інфраструктури, здатної забезпечити ефективне використання науково-технічного потенціалу.
 
Зважаючи на викладене, визначення головних напрямів розвитку інноваційної інфраструктури в регіонах має спиратися, перш за все, на врахування специфіки інноваційної діяльності регіонів, яка обумовлюється існуючою диференціацією останніх за рівнем соціально-економічного розвитку; відмінності інноваційних потенціалів і міри їх реалізації. Це вимагає детального дослідження стану і використання науково-технічного потенціалу кожного регіону.
 
Активізація інноваційного розвитку і формування розгалуженої інноваційної інфраструктури в регіонах передбачає усунення причин слабкої інноваційної діяльності у вітчизняному виробництві в цілому шляхом створення інститутів, які б заохочували усіх суб’єктів даної діяльності до впровадження інновацій, забезпечення державної підтримки інноваційних проектів, розвитку державно-приватного партнерства.
 
Вдосконалення механізму впливу державних та місцевих органів влади на розвиток регіональної інноваційної інфраструктури має відбуватися шляхом розробки стратегії випереджаючого техніко-економічного розвитку, що на відміну від існуючої передбачає розробку комплексного довготермінового прогнозу соціально-економічного розвитку регіону та програмно-цільову методологію планування інноваційних пріоритетних напрямків.
 
Особливої уваги потребує створення преференцій і пільг для розвитку інноваційного бізнесу в регіонах по приорітетних напрямках через нормативно-правову базу (субсидій, субвенцій, інструментів кредитної та податкової політики), що сприятиме подальшому комерційному використанню інновацій.
 
Зважаючи на копмплексність розвитку інноваційної інфраструктури регіону створення відповідних умов потребує здійснення значних перетворень, що спиратимуться на ефективні механізми та інструменти: створення центрів трансферу технологій за участю державних наукових центрів, вищих учбових закладів і галузевих інститутів, системи фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності; розробка системи стимулів для всіх учасників інноваційного процесу; вдосконалення системи підготовки і перепідготовки кадрів в області інноваційного менеджменту і інноваційної діяльності; реалізація системи заходів по формуванню інноваційної культури; налагодження ефективного міжгалузевого обміну інноваціями усередині виробничого комплексу України, міжнародна співпраця в галузі дифузії інновації; розвиток системи інформаційного забезпечення; вдосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки інновацій; розробка комплексу спеціалізованих механізмів просування нововведень і використання інновацій; налагодження ефективної взаємодії на законодавчому рівні усіх учасників інноваційного процесу.
 
1. Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності/ В.Чайка//Економіст. – 2010. - №7. – С.34-35.
2. Наука в інноваційній економіці/ В. Куценко // Науковий світ. – 2009. - №8. – С.18-19,
3. Чухно А.А. Твори : у 3 т. / Т.2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / НАН України, Киів. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, Наук.- дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2007. - 712 с.
4. Шопік Т.М. Принципи побудови інновації: інфраструктури національного господарства // АПЕ. – 2010. – №10. – С.25-31, Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою // АПЕ. – 2010. - №6. – С.72-77.
5. Якубовский Н., Щукин В. Инфраструктура – фактор ускорения инновационного развития промышленности // Экономика Украины. – 2007. – №2. – С.27-38.

6.Iнновацiї: проблеми науки i практики / В.П.Семиноженко, О.I.Амоша, А.I.Землянкiн, Г.В.Моiсеєв. – Харків: ВД "IНЖЕК", 2006. – 335 с.

 

Н.А. Рубек, О.І.Нагай
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Єдиний спосіб виявити межі можливого – це вийти за ці межі в неможливе.

Артур Кларк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті