Інвестиції.орг

Kyiv, Apr 14 17:29 | London, Apr 14 15:29 | New York, Apr 14 11:29
Shanghai, Apr 14 23:29 | Tokyo, Apr 15 00:29 | Sydney, Apr 15 02:29

Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні й на регіональному рівні

Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні й на регіональному рівні

З самого початку реалізації проголошеного керівництвом України курсу на переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку виникли серйозні труднощі з фінансуванням цього процесу.Таке реформування потребує значних капіталовкладень, проте ані держава, ані вітчизняні підприємці та бізнесмени їх не мають.

Сьогодні понад 90% продукції, яка виробляється в Україні, не має відповідного науково-технологічного забезпечення. Як наслідок, вітчизняна продукція стає все менш конкурентоспроможною, а в експорті зростає частка мінеральної сировини і продукції, отриманої після його первинної переробки.
 
Основним чинником, який робить нашу країну неконкурентоспроможною в сьогоднішньому глобальному світі, є сповільнення інноваційної діяльності. На думку українських вчених пояснюється це як об‘єктивною тенденцією до затухання інноваційних процесів без належної інвестиційної підтримки внаслідок використання науково-технологічних надбань попередніх років, так і суб‘єктивним чинником - відмовою економічних суб‘єктів від декларування  інноваційних продуктів, оскільки через відсутність інноваційних пільг це декларування має сенс лише для спеціалізованих структур на зразок технопарків. Слід також наголосити на тому, що значна частка інновацій, як і інвестицій, здійснювалася у галузях, які мають невисоку інноваційну спрямованість [ 1].
 
В Україні на даний час:
 
- не задіяні механізми підтримки інноваційної діяльності, ефективність яких підтверджена досвідом багатьох країн;
- відсутня відповідна фінансово-кредитна, податкова і амортизаційна політика;
- не створені і умови, які б сприяли широкому залученню в інноваційну сферу позабюджетних інвестицій, перш за все з боку вітчизняних комерційних структур і банків.
 
Для створення реальних умов для переходу економіки України на інноваційну модель розвитку державі доцільно насамперед звернути увагу на створення механізмів покриття інноваційних ризок.З цією метою на державному рівні необхідно розробити такі заходи:
 
- створити умови для капіталізації інтелектуальної власності;
- створити систему стимулів, яка сприяла б, вітчизняних і зарубіжних інвесторів залученню банків, а також великих підприємств до інвестування засобів в розвиток венчурних (ризикованих) інноваційних фірм і проектів;
- розробити чітку систему лад надання державних гарантій кредитуванню перспективних інноваційних проектів.
 
На думку українських вчених оптимальним варіантом розвитку інноваційної складової в економіці країни буде створення нових господарсько-територіальних утворень (технопарків, бізнес-інкубаторів, регіональних інноваційних фондів, венчурних фірм), які сприятимуть залученню приватного бізнесу до фінансування науково-дослідних розробок і процесу впровадження нових технологій у виробництво [2 ].
 
Вдалий досвід функціонування технопарків (достатньо швидка окупність коштів, вкладених інвесторами в даний проект, зростання і розширення виробництва) наочно демонструє вигідність тривалих інвестицій, що позитивно відобразиться на розвитку венчурного фінансування, а головне, сприятиме формуванню інноваційної психології у підприємців і юридичних осіб [3].
 
Регіональні технопарки забезпечують поетапне підвищення технологічного рівня економіки, створюють умови для малого та середнього наукоємкого і технологічного бізнесу. На регіональному рівні системоутворюючими складовими технопарків є промислові підприємства регіонів, наукові й академічні організації.
 
На думку фахівців [4] формування регіональної інноваційної політики, має базуватися на таких основних принципах:
 
-   формування системного підходу регіону до інноваційної політики;
-   створення регіональної інноваційної інфраструктури, що враховує специфіку територій, з наступною інтеграцією в єдину систему;
-   узгодження пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального та загальнодержавного рівнів (згідно із
Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”);
-   концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах з чітким визначенням джерел фінансування.
 
Аналізуючи регіональний досвід світової практики щодо реалізації інноваційної політики можна, зробити висновок, що забезпечення інноваційного розвитку регіонів має здійснюватися за такими основними етапами:
 
-   формування і законодавче забезпечення державної політики підтримки інноваційного розвитку регіонів;
-   формування ефективно діючої регіональної інноваційної інфраструктури;
-   реалізація програм інноваційного розвитку регіонів з поточним корегуванням [ 5].
 
Технологічний парк може реалізувати як весь інноваційний процес, так і окремі його етапи. В той же час, він лише виявляє перспективні розробки і у процесі їхньої комерціалізації надає ученим, новаторам, винахідникам фінансову, юридичну, матеріально-технічну, консалтингову й інформаційну підтримку. Технопарк неповинен займатися організацією масового виробництва, а лише доводити ідею до стадії створення дослідного зразка нового продукту або відпрацьовування нової технології.
 
Комплексне вирішення цих недоліків дозволило б вирішити проблему завершення структурного реформування економіки, забезпечити захист прав власності інвесторів, який є ключовим елементом сприятливого інвестиційного клімату будь-якої держави і неодмінною передумовою реалізації його інноваційного потенціалу.
 
1. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації //Я.А. Жаліло, Я.Б. Базі люк, Я.В. Белінська та інш.; За ред.. Я.А. Жаліла. –К.; НІСД, 2007. — С. 332
2. Сухоруков А. І. Технологічна реструктуризація як напрям антикризової політики//Стратегічна панорама, 2005. — № 3
3. Зарубіжний досвід роботи технопарків. "Наукові" технопарки. //Ел. доступ. http: //www.raexpert.ru/researches/technopark/part2/
4. Гуржій А.М., Каракай Ю.В., Петренко З.О., Вавіліна Н.І., Куранда Т.К. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія. — К.: УкрІНЕІ, 2007. — 144 с.
5. Регіональні перспективи розвитку технопарків.// Ел. доступ. http://www.raexpert.ru/researches/technopark/part4/

                                                                                                                                                        О.Я. Чаус, І.М. Цимблюк

НУ « Львівська політехніка »

Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні й на регіональному рівні


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Єдиний спосіб виявити межі можливого – це вийти за ці межі в неможливе.

Артур Кларк
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті