Інвестиції.орг

Kyiv, Sep 18 10:07 | London, Sep 18 08:07 | New York, Sep 18 04:07
Shanghai, Sep 18 16:07 | Tokyo, Sep 18 17:07 | Sydney, Sep 18 19:07

Пріоритети інноваційної політики України

Пріоритети інноваційної політики України
Рейтинг: 0
Голосів: 0


Пріоритети інноваційної політики України

Різке скорочення в останні роки інвестицій, в першу чергу в реальний сектор економіки країни, призвело до загрозливого зниження виробництва високотехнологічної продукції, яка є наслідком протиріч, які виникли в процесі реформування економіки і перешкоджають досягненню цілей інноваційного розвитку.Мова йде в першу чергу про невідповідність між високою ціною капіталу та інноваційною спрямованістю реформ.

При високому банківському відсотку та низькій заробітній платі багато інноваційних проектів, особливо у сфері механізації та автоматизації виробництва, а також ресурсозберігаючих технологій, стали неефективними.

Поряд з традиційно обговорюваними чинниками, що зумовили такий стан основних фондів у реальному секторі економіки – відсутністю власних фінансових ресурсів суб‘єктів господарювання, недоступністю дешевих середньострокових і довгострокових кредитів, незначними обсягами іноземних інвестицій, неможливістю держави забезпечити кредитно-фінансову підтримку процесів оновлення основних фондів, – негативну роль зіграло також багаторічне згортання внутрішнього ринку внаслідок низької платоспроможності населення та суб‘єктів господарювання, розширення тіньового сектору.
 
У пошуках ринків збуту виробленої продукції суб‘єкти виходять на ринки інших держав, намагаючись використовувати переваги конкурентоспроможності в першу чергу за ціновими факторами, а не якісними і технологічними [1].
 
Необхідність переходу української економіки на шлях інноваційних перетворень повинна бути визнана одним із стратегічних пріоритетів держави. На даний момент основними цілями та завданнями з реформування науково-технічної та інноваційної сфери є [2]:
  1. підвищення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і розробок;
  2. інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень в Європейський дослідний простір;
  3. підвищення ефективності бюджетного фінансування наукової сфери;
  4.  напрямок науково-технічного потенціалу на забезпечення потреб інноваційного розвитку економіки України і створення високотехнологічних товарів і послуг;
  5. підвищення ефективності національної інноваційної системи та інфраструктури інноваційної діяльності.
Світовий досвід показує, що без активної регулюючої ролі держави не може бути ефективної, соціально орієнтованої ринкової економіки. Немає жодної країни з високорозвиненою економікою, де держава відсторонилася б від регулювання і стимулювання ключових соціально-економічних, в тому числі інноваційних, процесів.
 
Структурна перебудова економіки, орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних виробництв потребує створення умов для безперервного оновлення технологій і продукції, росту освітнього рівня населення та удосконалення управління шляхом нововведень (інновацій), заснованих на новітніх наукових знаннях.
 
Суть всієї економічної реформи полягає у створенні умов для підвищення сприятливості економіки до інновацій, розвитку інноваційного підприємництва і забезпечення економічного зростання за рахунок використання досягнень науки і техніки. Це зумовлює необхідність активізації інноваційної діяльності.
 
З метою активізації інноваційної діяльності в Україні держава здійснює управління інноваційною діяльністю через реалізацію відповідної інноваційної політики, яка включає сукупність законодавчих та нормативних актів і заходів, що забезпечують створення сприятливого інноваційного клімату у державі.
 
Інноваційна політика є складовою частиною соціально-економічної політики. Вона повинна об‘єднувати загальними завданнями науку, техніку, виробництво, споживання, фінансову систему, освіту і повинна бути орієнтована на використання інтелектуальних ресурсів, розвиток високотехнологічних виробництв та пріоритетів економіки.
 
Є три головні об‘єктивні джерела формування пріоритетів: 
 
1. Зростаюча обмеженість виробничих ресурсів і виникнення на цій основі проблем поточної і передбачуваної незбалансованості у народному господарстві. Чим більше обмежений будь-який вид ресурсу, тим в більшій мірі науково-технічний прогрес повинен бути сконцентрований на економії і заміщенні даного виду ресурсу.
 
2. Створення і впровадження новітніх технологій, організаційно-технічних заходів, які дозволять забезпечити досягнення більш високих результатів розвитку за мінімальний проміжок часу.
 
3. Усунення або зменшення ступеня впливу соціальних обмежень, пов‘язаних із здоров‘ям, умовами праці і побуту людини, необхідність підтримки екологічної рівноваги.
 
Серед пріоритетів, що мають велике значення для інноваційного розвитку економіки можна виділити:
 
1) науково-технічні пріоритети вищого порядку. Основним критерієм їх відбору є відповідність конкретним цілям розвитку суспільства у ближчій і більш віддаленій перспективі;
 
2) окремі інноваційні проекти, які пов‘язані з рішенням задач короткотермінового характеру, але мають велику актуальність для галузі, суб‘єктів господарювання;
 
3) найважливіші види імпорту технологій, тобто використання політики запозичення найважливіших технологічних розробок або закупки підприємств “під ключ”. Основні вимоги полягають у тому, щоб забезпечувалась швидка окупність валютних заходів, і досягався “прорив” за конкретним напрямком НТП.
 
Крім державних напрямків формуються аналогічні їм на рівні регіонів. Серед них виділяються: ресурсозберігаючі технології, нові матеріали та джерела енергії; підвищення конкурентноздатності продукції машинобудування і радіоелектроніки, розширення експорту і заняття нових ніш світового ринку; імпортозаміщуючі виробництва;
інформатика, телекомунікації і зв‘язок; енергетика і транспорт; переробка і зберігання сільськогосподарської продукції; охорона навколишнього середовища.
 
Вибір шляху інноваційного розвитку та формування державної інноваційної політики для уряду будь-якої держави починається з визначення пріоритетів як основоположних, базових елементів державної політики, з яких починається її формування і якими визначаються її магістральні напрями.
 
Як свідчить досвід технологічно розвинутих країн, глибоко продуманий механізм обґрунтування та визначення пріоритетів на державному рівні і надійний моніторинг їхньої реалізації стають обов‘язковою умовою ефективності інноваційної політики.
 
Стратегічними пріоритетними напрямами в Україні мають стати:
 
- освоєння нових, у тому числі відновлюваних джерел енергії, запровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій, технологій транспортування енергії;
 
-  забезпечення розвитку високотехнологічних галузей промисловості, освоєння нових надточних технологій виробництва матеріалів, їх обробки і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів;
 
- технологічне оновлення агропромислового комплексу;
 
- підвищення якості медичного обслуговування шляхом впровадження новітніх технологій та обладнання;
 
- широке застосування технологій охорони навколишнього природного середовища;
 
- широке застосування сучасних інформаційних технологій.
 
1.       Пуцентейло П.Р. Інноваційна діяльність як невід‘ємна складова підвищення конкурентоспроможності економіки // Інноваційна економіка. – 2008 .- №1. -С. 108-112.

Парламентські слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. – бюл.№3. – 63 с.

 

А.В. Наконечна

Європейський університет

Пріоритети інноваційної політики України


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Єдиний справжній критерій успіху - це порівняння того, що Ви робите з тим, що Ви могли б зробити.

Пол Мейер
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті