Інвестиції.орг

Kyiv, Feb 21 00:29 | London, Feb 20 22:29 | New York, Feb 20 18:29
Shanghai, Feb 21 06:29 | Tokyo, Feb 21 07:29 | Sydney, Feb 21 09:29

Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону

Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону

Економічний розвиток України на сучасному етапі повинен полягати в переході від здійснення окремих, і навіть комплексних природоохоронних заходів, до розробки і реалізації концепції всебічної екологізації суспільного виробництва та інших сфер діяльності.Досягнення цієї важливої мети неможливе без екологізації інноваційної та інвестиційної діяльності, створення системи державного стимулювання ресурсозберігаючих і природоохоронних розробок, і приведення їх у відповідність до вимог стратегії сталого розвитку і екологічної безпеки країни.  Застосування екологічних інновацій буде сприяти зменшенню ресурсоємності продукції промислового виробництва та раціональному використанню природних ресурсів, що залучені в господарський оборот (земельні і водні ресурси, надра тощо) та зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря [1, с. 372]. 

Основою певного зростання національного виробництва в останні роки були і залишаються низькотехнологічні сировинно-видобувні та перероблюванні економічні моделі, що характеризуються вкрай високими показниками ресурсо- та енерговитрат. В умовах стрімкого зростання світових цін на енергоносії така економіка гарантовано приречена на збитковість [2, с.20]. Інтенсивність інноваційних процесів у сучасному світі значно загострила екологічні проблеми.
 
Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище з ряду напрямів наближується до критичної межі, за якою неминуче порушується нормальний кругооборот речовин у природі. Тим часом тільки на інноваційному шляху можливо гармонізувати відносини між людиною і природою. Науково-технічні досягнення дозволяють зменшити використання невідновних ресурсів і шкідливі викиди за рахунок раціоналізації структури виробництва й споживання, а також поширення рециклічних технологій. Ці проблеми є особливо актуальними з огляду на прийняття світовим співтовариством концепції сталого розвитку у XXI ст., яка передбачає стабільну екологічну рівновагу.
 
Екологічна інновація - це результат творчої діяльності, що спрямована на розробку, створення та впровадження нововведень у вигляді нової продукції, технології, методу, форми організації виробництва, що безпосередньо або опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та вирішенню екологічних проблем. Згідно з цим визначенням, до екологічних інновацій можна віднести [3, с.69]:
 
· розробку, створення та впровадження нових технологічних процесів та технологічних циклів розробки і погодженого розвитку усіх функціональних ланцюжків з видобутку ресурсів, їх переробки, використання відходів та відтворення цих ресурсів;
 
· розробку та застосування ресурсозберігаючої техніки, розробку і впровадження маловідходних і безвідходних технологій, у тому числі енергозберігаючих, розвиток технологій, що забезпечують комплексне освоєння природних ресурсів, розробку біотехнологій;
 
· освоєння нових територій, а також розширення діючих з урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва;
 
· розробку і випуск нових екологічно чистих продуктів і створення потужностей для їх виробництва, розробку варіантів використання нових та поновлюваних джерел енергії;
 
· впровадження нових організаційних форм, включаючи удосконалення організаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв з метою зниження їх екологічної небезпеки;
 
· формування нового мислення у розроблювачів інновацій з точки зору необхідності його екологізації шляхом впровадження обов’язкової екологічної освіти.
 
Кожен з перерахованих її елементів має певні особливості і ознаки, від котрих залежить характер екологічної інновації, зокрема: потенційні ознаки інновацій характеризують їх здатність запобігати негативному впливові на довкілля, ліквідовувати цей негативний вплив, або ж його спричиняти у навколишньому середовищі; функціональні ознаки – специфічні властивості, яких набула система за рахунок наперед заданих параметрів, таких як екологічність, безпечність, низький рівень екологічного ризику, – забезпечуються вдосконаленням організаційної структури управління інноваційними процесами через спрямування їх в новому, еколого-економічному напрямку.
 
Основними напрямками впровадження екологічний інновацій промисловими
підприємствами
є [4]:
 
· орієнтація на причинний характер дій, який передбачає подолання під час здійснення інноваційних процесів причин, а не наслідків;
 
· розмежування відповідальності, яке визначає адресність та ступінь відповідальності суб‘єктів екодиструктивної дії;
 
· формування мотиваційного інструментарію, адекватного існуючим соціально-економічним умовам;
 
· максимізація ефективності, яка передбачає досягнення цілей з екологізації з мінімальними витратами і отриманням максимальної віддачі інвестиційних засобів.
 
Для ефективного використання наявного наукового та промислового потенціалу, розвитку еколого-інноваційної діяльності необхідно створити відповідні умови, серед яких можна виділити такі як [5, c. 85]:
 
· формування сприятливого клімату для стимулювання еколого-інноваційних та інвестиційних процесів;
 
· запровадження ефективного механізму залучення вітчизняних та закордонних інвестицій для екологізації інноваційної діяльності, страхування інвестицій, захист прав інвесторів;
 
· пріоритетний розвиток енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно-безпечних технологій;
 
· поєднання промислових та фінансових активів інтегрованих науково-виробничих структур, які забезпечать розвиток базових галузей, технологій тощо;
 
· забезпечення податкового, кредитного, амортизаційного стимулювання вітчизняних підприємств та установ, що впроваджують нові екологічні технологічні процеси й експортують наукоємну продукцію;
 
· розвиток інфраструктури інноваційної діяльності (технопарків, технополісів, інноваційних бірж, центрів консалтингу, сертифікаційних фірм, які здійснюють науково-технічну та інноваційну діяльність);
 
· вдосконалення механізму державного замовлення для освоєння пріоритетних науково-технічних розробок, технологій, які здатні внести істотні зміни в підвищення рівня екологічності виробництва конкурентоспроможної продукції;
 
· забезпечення формування на конкурентних засадах та фінансування державних науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
 
Таким чином, екологічні інновації представляють собою складний процес і виступають як багатофакторна структура, що характеризується взаємозв‘язками та взаємозалежностями між окремими її компонентами, які, в свою чергу, можуть бути природно-ресурсного і екологічного характеру.
 

1. Черничук Л.В. Особливості державної інноваційної політики в розвинених економічних системах / Л.В. Черничук // Вісник НУВГП. Економіка. Ч. 2. – 2006. – №4(36). – С. 372. 2. Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи//Вісник НБУ, лютий 2008. - С. 20. 3. Лапко О. Екологічний фактор в інноваційній діяльності // Економіка України . – 1998. - №8. – С. 69. 4. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. – Л.,: ЛНУ, 2001. – 215 с. 5. Лайко П.А. Удосконалення інноваційної діяльності в АПК – вимоги часу // Економіка АПК, 2007, № 12. - С. 85


Кузнєцова Т.В., Сіпайло Л.Г.

Національний університет водного господарства та природокористування

Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Ніколи ніколи ніколи ніколи не здавайся.

Уїнстон Черчілль
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті