Інвестиції.орг

Kyiv, May 27 15:19 | London, May 27 13:19 | New York, May 27 09:19
Shanghai, May 27 21:19 | Tokyo, May 27 22:19 | Sydney, May 28 00:19

Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону

Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону

Економічний розвиток України на сучасному етапі повинен полягати в переході від здійснення окремих, і навіть комплексних природоохоронних заходів, до розробки і реалізації концепції всебічної екологізації суспільного виробництва та інших сфер діяльності.Досягнення цієї важливої мети неможливе без екологізації інноваційної та інвестиційної діяльності, створення системи державного стимулювання ресурсозберігаючих і природоохоронних розробок, і приведення їх у відповідність до вимог стратегії сталого розвитку і екологічної безпеки країни.  Застосування екологічних інновацій буде сприяти зменшенню ресурсоємності продукції промислового виробництва та раціональному використанню природних ресурсів, що залучені в господарський оборот (земельні і водні ресурси, надра тощо) та зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря [1, с. 372]. 

Основою певного зростання національного виробництва в останні роки були і залишаються низькотехнологічні сировинно-видобувні та перероблюванні економічні моделі, що характеризуються вкрай високими показниками ресурсо- та енерговитрат. В умовах стрімкого зростання світових цін на енергоносії така економіка гарантовано приречена на збитковість [2, с.20]. Інтенсивність інноваційних процесів у сучасному світі значно загострила екологічні проблеми.
 
Антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище з ряду напрямів наближується до критичної межі, за якою неминуче порушується нормальний кругооборот речовин у природі. Тим часом тільки на інноваційному шляху можливо гармонізувати відносини між людиною і природою. Науково-технічні досягнення дозволяють зменшити використання невідновних ресурсів і шкідливі викиди за рахунок раціоналізації структури виробництва й споживання, а також поширення рециклічних технологій. Ці проблеми є особливо актуальними з огляду на прийняття світовим співтовариством концепції сталого розвитку у XXI ст., яка передбачає стабільну екологічну рівновагу.
 
Екологічна інновація - це результат творчої діяльності, що спрямована на розробку, створення та впровадження нововведень у вигляді нової продукції, технології, методу, форми організації виробництва, що безпосередньо або опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного впливу виробництва та споживання на навколишнє середовище та вирішенню екологічних проблем. Згідно з цим визначенням, до екологічних інновацій можна віднести [3, с.69]:
 
· розробку, створення та впровадження нових технологічних процесів та технологічних циклів розробки і погодженого розвитку усіх функціональних ланцюжків з видобутку ресурсів, їх переробки, використання відходів та відтворення цих ресурсів;
 
· розробку та застосування ресурсозберігаючої техніки, розробку і впровадження маловідходних і безвідходних технологій, у тому числі енергозберігаючих, розвиток технологій, що забезпечують комплексне освоєння природних ресурсів, розробку біотехнологій;
 
· освоєння нових територій, а також розширення діючих з урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва;
 
· розробку і випуск нових екологічно чистих продуктів і створення потужностей для їх виробництва, розробку варіантів використання нових та поновлюваних джерел енергії;
 
· впровадження нових організаційних форм, включаючи удосконалення організаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв з метою зниження їх екологічної небезпеки;
 
· формування нового мислення у розроблювачів інновацій з точки зору необхідності його екологізації шляхом впровадження обов’язкової екологічної освіти.
 
Кожен з перерахованих її елементів має певні особливості і ознаки, від котрих залежить характер екологічної інновації, зокрема: потенційні ознаки інновацій характеризують їх здатність запобігати негативному впливові на довкілля, ліквідовувати цей негативний вплив, або ж його спричиняти у навколишньому середовищі; функціональні ознаки – специфічні властивості, яких набула система за рахунок наперед заданих параметрів, таких як екологічність, безпечність, низький рівень екологічного ризику, – забезпечуються вдосконаленням організаційної структури управління інноваційними процесами через спрямування їх в новому, еколого-економічному напрямку.
 
Основними напрямками впровадження екологічний інновацій промисловими
підприємствами
є [4]:
 
· орієнтація на причинний характер дій, який передбачає подолання під час здійснення інноваційних процесів причин, а не наслідків;
 
· розмежування відповідальності, яке визначає адресність та ступінь відповідальності суб‘єктів екодиструктивної дії;
 
· формування мотиваційного інструментарію, адекватного існуючим соціально-економічним умовам;
 
· максимізація ефективності, яка передбачає досягнення цілей з екологізації з мінімальними витратами і отриманням максимальної віддачі інвестиційних засобів.
 
Для ефективного використання наявного наукового та промислового потенціалу, розвитку еколого-інноваційної діяльності необхідно створити відповідні умови, серед яких можна виділити такі як [5, c. 85]:
 
· формування сприятливого клімату для стимулювання еколого-інноваційних та інвестиційних процесів;
 
· запровадження ефективного механізму залучення вітчизняних та закордонних інвестицій для екологізації інноваційної діяльності, страхування інвестицій, захист прав інвесторів;
 
· пріоритетний розвиток енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно-безпечних технологій;
 
· поєднання промислових та фінансових активів інтегрованих науково-виробничих структур, які забезпечать розвиток базових галузей, технологій тощо;
 
· забезпечення податкового, кредитного, амортизаційного стимулювання вітчизняних підприємств та установ, що впроваджують нові екологічні технологічні процеси й експортують наукоємну продукцію;
 
· розвиток інфраструктури інноваційної діяльності (технопарків, технополісів, інноваційних бірж, центрів консалтингу, сертифікаційних фірм, які здійснюють науково-технічну та інноваційну діяльність);
 
· вдосконалення механізму державного замовлення для освоєння пріоритетних науково-технічних розробок, технологій, які здатні внести істотні зміни в підвищення рівня екологічності виробництва конкурентоспроможної продукції;
 
· забезпечення формування на конкурентних засадах та фінансування державних науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.
 
Таким чином, екологічні інновації представляють собою складний процес і виступають як багатофакторна структура, що характеризується взаємозв‘язками та взаємозалежностями між окремими її компонентами, які, в свою чергу, можуть бути природно-ресурсного і екологічного характеру.
 

1. Черничук Л.В. Особливості державної інноваційної політики в розвинених економічних системах / Л.В. Черничук // Вісник НУВГП. Економіка. Ч. 2. – 2006. – №4(36). – С. 372. 2. Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи//Вісник НБУ, лютий 2008. - С. 20. 3. Лапко О. Екологічний фактор в інноваційній діяльності // Економіка України . – 1998. - №8. – С. 69. 4. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. – Л.,: ЛНУ, 2001. – 215 с. 5. Лайко П.А. Удосконалення інноваційної діяльності в АПК – вимоги часу // Економіка АПК, 2007, № 12. - С. 85


Кузнєцова Т.В., Сіпайло Л.Г.

Національний університет водного господарства та природокористування

Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону


Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Як байка, так і життя ціниться не за довжину, а за зміст.

Сенека
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті