Інвестиції.орг

Kyiv, Jan 20 11:38 | London, Jan 20 09:38 | New York, Jan 20 05:38
Shanghai, Jan 20 17:38 | Tokyo, Jan 20 18:38 | Sydney, Jan 20 20:38

Конференції

RSS стрічка

В цьому розділі розміщено тези доповідей конференцій, що проводяться ВНЗ України

Доплати і надбавки у стимулюванні інноваційної діяльності підприємства

Інноваційна діяльність підприємства є важливим чинником його конкурентоспроможності.

 
Сучасні підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств

Гарантією успішного функціонування машинобудівного підприємства в умовах нестабільності та непередбачуваності зовнішнього середовища є підвищення ефективності його діяльності.

 
Критерії доцільності та необхідності здійснення процесу резервування ресурсів НТПВ

Процес резервування ресурсів науково-технічної підготовки виробництва (НТПВ), як і будь-який інший процес, повинен розглядатися як послідовна зміна певних етапів чи стадій [1, с 141].

 
Статутний капітал комерційного банку як джерело підвищення ліквідності банківської системи

В банківській системі функцію регулятора виконує Національний банк України та визначає певні норми поведінки на ринку банківських послуг і контролює їх дотримання у відповідності до чинного законодавства.

 
Роль первинних ланок з підготовки та використання кадрів підприємств

Відтворення кадрового потенціалу містить взаємодоповнюючі процеси підготовки та використання кадрів.

 
Формування безпечного інноваційного розвитку та забезпечення інноваційної безпеки реону

Характерною ознакою сучасного глобалізованого світу є активна інноваційна діяльність.

 
Система науково - технічної інформації України існуючі виклики і нові можливості

Сьогодні вже стало очевидним: щоб бути конкурентоспроможною і увійти у двадцятку високорозвинутих держав світу Україна повинна перейти не на словах, а на ділі на інноваційну модель розвитку.

 
Інновація в організації діяльності фінансової служби корпорації

Закону України «Про інноваційну діяльність» трактує інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

 
Банківське кредитування в стратегії модернізації та інноваційного розвитку економіки України

Модернізація та інноваційний розвиток є безальтернативними пріоритетними напрямками реформування національної економіки у посткризовий період [1].

 
Використання інноваційного потенціалу

В сучасних умовах господарювання при оцінці діяльності підприємства недостатньо охарактеризувати стан його виробничих потужностей та фінансові ресурси, важливо оцінити здатність суб’єкта господарювання до адаптації тобто його інноваційний потенціал.

 
Інноваційний менеджмент в системі сталого розвитку

Сталий розвиток поряд з інноваційним менеджментом являються для України відносно новими термінами, але саме в цих двох категоріях багато економістів та науковців вбачають майбутнє економіки, як на рівні підприємств так і на загальнодержавному рівні.

 
Маркетинговий підхід до дифузії інновацій у промисловості

В останні десятиріччя відбувається активне створення нових організаційних форм маркетингу, що відбивають зміни у відносинах промислових підприємств із зовнішнім середовищем.

 
Інноваційні підходи до удосконалення інфраструктури житлово-комунального господарства

Потреба у реформуванні житлово-комунального господарства (ЖКГ) гостро відчувається протягом багатьох років.

 
Вплив інноваційного потенціалу управління організацією на адаптацію до змін зовнішнього середовища

За сучасних умов розвитку світової економіки, методів отримання та розповсюдження нових знань, граничного забруднення середовища та виснаження природних ресурсів посилюється роль соціальних і економічних методів управління у складі основних засобів реалізації цілей організацій.

 
Податкове стимулювання забезпечення інноваційної діяльності

Аналізуючи можливість розвитку конкурентоспроможності держави можна погодитися з думкою більшості вчених щодо саме інноваційного розвитку економіки держави враховуючи обмеженість виробничих ресурсів.

 
Диверсифікація як ефективний метод виходу на міжнародний ринок

Сучасний стан економіки постійно перебуває в процесі руху та змін.

 
Сутність і специфічні особливості інновацій в системі управління

В українській господарській практиці склалося так, що з усіх нововведень, здійснюваних на підприємствах, та їхня частина, що відноситься до сфери менеджменту, у кращому випадку виступає як «екзотика», частіше ж усього вона традиційно залишається в тіні не тільки для самих підприємств, але і при проведенні досліджень із проблем інновацій.

 
Роль держави у розв’язанні проблем інвестування інноваційної діяльності

Транзитивна Економіка деяких країн пострадянського простору, в тому числі і України, на сучасному етапі розвитку характеризується переходом до ресурсозберігаючого типу виробництва, при якому вирішальне значення набувають не обсяги витрачених ресурсів, а людський капітал, наука, освіта, інформація й творча праця.

 
Теоретико - методологічні засади стратегічного маркетингу на ринку спеціальної промислової продукції

Зниження обсягів виробництва машинобудівних підприємств України, що спричинене кризовими явищами, обмеженим внутрішнім попитом на вітчизняну продукцію, низьким рівнем інноваційної активності вітчизняних підприємств, вимагає перегляду стратегічних підходів до організації маркетингової діяльності підприємств галузі.

 
Державно - приватне партнерство в Україні

Економічний розвиток України з моменту набуття незалежності оцінювався виключно за темпами зростання ВВП, при цьому поза увагою залишалися якісні показники (впровадження нової техніки та технології, наукові розробки, тощо).

 
Розвиток інноваційної інфраструктури туристичного транспорту регіону

Підготовка до проведення чемпіонату світу «Євро-2012» сприяє впровадженню інноваційних моделей розвитку туристичної і транспортної інфраструктури регіонів України, які будуть задіяні в цьому процесі.

 
Напрямки впровадження екологічних інновацій в промисловому комплексі регіону

Економічний розвиток України на сучасному етапі повинен полягати в переході від здійснення окремих, і навіть комплексних природоохоронних заходів, до розробки і реалізації концепції всебічної екологізації суспільного виробництва та інших сфер діяльності.

 
Розвиток інноваційної інфраструктури: регіональний аспект

В умовах глобалізації та посилення міжнародної конкуренції визначальною тенденцією світового економічного розвитку є перетворення інновацій та інноваційних процесів на ключові компоненти господарського зростання [1].

 
Підвищення ефективності регіонального управління місцевими бюджетами органами місцевого самоврядування

В умовах проведення в Україні адміністративної реформи особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності регіонального управління місцевими бюджетами.

 
Кластеризація як ефективний інстумент забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств і регіонів

Соціальна стабільність і благополуччя населення держави багато в чому залежать від рівня розвитку економіки і самодостатності регіонів країни.

 
Розвиток інноваційної інфраструктури рибних господарств Херсонської області

В Херсонській області сьогодні налічується 46 риболовецьких підприємств, які займаються виловом та розведенням риби.

 
Вплив інноваційної інфраструтури формування регіональних кластерних ініціатив

В умовах глобалізації розвиток регіону є результатом динамічних змін глобальних та локальних процесів.

 
Інноваційний розвиток аграрних підприємств Миколаївської області

На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід׳ємною або навіть визначальною складовою економічного зростання Миколаївської області.

 
Єврорегіональний вектор транскордонного розвитку підприємства

Формування стратегії розвитку підприємства, що розташовано в прикордонному регіоні, повинна враховувати особливості економіко-географічного розташування та відповідного нормативного регулювання підприємницької діяльності.

 
Комерціалізація інновацій та науково-технічних розробок з використанням потенціалу регіональної інноваційної інфраструктури

До законодавчих актів України (Закони «Про науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність») необхідно внести зміни, спрямовані на врегулювання порядку (процедури) комерціалізації науково-технічних та інноваційних розробок

 
Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності на підприємствах

В період переходу до ринкової економіки великого значення набуває процес активізації інноваційної діяльності.

 
Інноваційна інфраструктура Львівської області

За економічним потенціалом та перспективами розвитку Львівська область займає високі позиції в Україні та має всі передумови для інноваційного розвитку, зокрема такі як: вигідне географічне розташування, висококваліфіковані трудові ресурси, потужний споживчий ринок, розвинена торгівельна та фінансово-кредитна система, потужний рекреаційно-оздоровчий і туристичний потенціал.

 
Принципи організації комунальної інфрастуктури

Комунальна інфраструктура є одним з важливих елементів, який багато важить для розвитку міста.

 
Способи активізації інноваційної діяльності приладобудівних підприємств

Приладобудування – це найбільш наукоємна галузь машинобудування, що випускає засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління.

 
Інноваційний підхід щодо оптимізації процесу виконання місцевих бюджетів за видатками

На сучасному етапі розвитку цивілізації застосування інноваційного підходу в частині застосування інформаційних технологій дотикається, практично, усіх сторін діяльності громадянського суспільства.

 
Критерії та чинники формування інноваційного ландшафту Карпатського єврорегіону

Впродовж останніх років серед науковців в галузі регіональної економіки точиться дискусія про ефективність однорідних і неоднорідних регіонів національних економік, яка залежить від здатності національних та внутрішньо-регіональних (обласних,місцевих) урядів адекватно оцінювати свій потенціал, структуру та динаміку розвитку територій, які визначають їх конкурентоспроможність на регіональному, національному та глобальному рівнях.

 
Територіальні  відмінності розвитку регіонів України та інструменти  їх регулювання

З проблемою нерівномірності розвитку регіонів стикаються багато країн світу, причому як економічно розвинені, так і такі, що розвиваються.

 
Принципи управління формуванням регіональної системи інновацій

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки неможливе без якісної перебудови всіх її галузей на основі інновацій.

 
Агрохолдинги-сучасна форма організації агропромислового виробництва в Україні

З переходом економіки України на ринкові засади сільське господарство, як галузь із сезонним виробництвом і уповільненим оборотом капітал, перебуває у гірших умовах порівняно з іншими галузями.

 
Шляхи розвитку інноваційної інфраструктури Харківської області

Харківська область – одна з найбільш промислово розвинутих областей України, в якій представлені практично всі види економічної діяльності.

 
Розвиток інноваційної регіональної інфраструктури

Протягом останніх років у світі розробляються нові інтерактивні моделі інноваційного процесу.

 
Регіональні інноваційні системи: етапи становлення та проблеми розвитку

Історія розвитку провідних країн світу показує, що лише постійне підвищення інноваційної та інвестиційної активності дозволяє їм ефективно функціонувати і розвиватись та будувати економіку, фундаментом якої є знання.

 
Перспективні можливості інноваційного розвитку регіону з позицій інтересів людини

Сучасна інноваційна стратегія у країнах ЄС базується на політиці формування інноваційних кластерів.

 
Передумови та перспективи створення Львівського міського академічного бізнес-інкубатору

Економічний розвиток окремих держав, їх регіонів, а також досягнення ними конкурентних переваг, в існуючих умовах господарювання в значній мірі залежить від швидкості появи на ринку нових інноваційно-активних суб’єктів господарювання.

 
Модульний підхід до економічної активізації перевезень вантажів морським транспортом як складова розвитку інноваційної інфраструктури

Важливими ознаками сучасного господарського середовища у транспортній галузі є загострення конкуренції між національними і іноземними транспортними корпораціями, поява нових видів ризиків у підприємницькій діяльності вантажоперевезень, які мають не лише економічну, а й соціальну природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють швидкість і напрями руху вантажоперевезень морським транспортом.

 
Формування інноваційної інфраструктури у сфері електроенергетики в західному регіони України

Обладнання електроенергетичних компаній Західного регіону України є дуже зношеним.

 
Формування інноваційної інфраструктури у сфері електроенергетики в західному регіони України

Обладнання електроенергетичних компаній Західного регіону України є дуже зношеним.

 
принципи ефективного мотивування працівників інноваційної інфраструктури

Необхідність інноваційного розвитку усіх сфер діяльності та формування інноваційної інфраструктури вимагає продуктивного, творчого, інтелектуального ставлення працівників до своєї роботи і до досягнення високих індивідуальних чи колективних результатів.

 
Актуальні питання інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону

Інвестиційне забезпечення відіграє дедалі визначальну роль в реалізації інноваційної діяльності регіону.

 
Автомобілебудування як чинник інноваційного розвитку економіки регіону

Розміщення автомобільної промисловості виявляє тенденції до творення просторових скупчень, які називають кластерамипідприємств.

 

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя. Так само і людина не може стати успішним без достатньої кількості важких спроб.

Конфуцій
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті