Інвестиції.орг

Kyiv, Aug 18 08:43 | London, Aug 18 06:43 | New York, Aug 18 02:43
Shanghai, Aug 18 14:43 | Tokyo, Aug 18 15:43 | Sydney, Aug 18 17:43

Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування11 серпня 2011 в 10:10 - Ілона Чіркова


Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування

Центральною фігурою правовідносин з управління інститутом спільного інвестування (ІСІ) виступає компанія з управління активами (КУА), оскільки саме від неї залежить дієвість та ефективність управління ним. Належить КУА провідне місце і в структурі суб’єктів управління вітчизняних ІСІ.Згідно зі ч. 1 ст. 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» N2299-III від 15.03.01.(Закон України «Про ІСІ») КУА є господарське товариство у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється відповідно до законодавства України [4].
 
Незважаючи на існуючий вибір організаційно-правової форми, КУА, здебільшого, створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Це пояснюється перевагами організаційної структури, мобільністю управління, відсутністю акціонерного капіталу і пов’язаних з цим витрат.                           
 
В загальній моделі управління майном, закріпленій Главою 70 Цивільного кодексу  України від 16.01.03. № 435-IV (ЦК України), управителем може бути суб’єкт підприємницької діяльності [7]. Натомість до КУА законодавство пред’являє спеціальні вимоги. Так, відповідно до ч. 1 ст. 32 Закону України «Про ІСІ» діяльність з управління активами ІСІ провадиться КУА на підставі ліцензії, що видається Комісією (ДКЦПФР) в порядку, встановленому законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів, яка об’єднує КУА.
 
Аналогічний порядок існує в світовій практиці. Відповідно до п. 1. ст. 4 Директива Ради 85/611/ЄЕС «Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)» жоден ICI не має права провадити будь-яку діяльність, якщо тільки він не отримав ліцензію компетентних органів держави-члена, в якій він розташований [5].    
 
Саморегулівна організація, яка об’єднує КУА, має право одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому ДКЦПФР, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі ДКЦПФР. На даний момент такою саморегулівною організацією в Україні є Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
 
В юридичній літературі розрізняють загальну і спеціальну правоздатність осіб. Загальна правоздатність юридичної особи характеризується наявністю цивільних прав та обов’язків, необхідних для здійснення значної кількості видів діяльності. Правоздатність КУА обумовлює її виключний вид діяльності.
 
КУА здійснює виключний вид діяльності, який відповідає її статуту, що дає підстави визначити наявність в КУА спеціальної правоздатності. В разі провадження КУА іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів, крім випадків, передбачених законодавством, її ліцензію може бути анульовано. Разом з тим КУА вправі здійснювати господарську діяльність. Скажімо, вона  може продавати, обмінювати, передавати в оренду чи тимчасове безоплатне користування юридичним особам і громадянам належні їй будинки, споруди, приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, об‘єкти інтелектуальної власності тощо.
 
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про ІСІ» поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється, крім випадків, передбачених законом. Зокрема, У разі, якщо кількість акціонерів (учасників пайового інвестиційного фонду) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ може здійснювати КУА такого фонду без отримання ліцензії Комісії.
 
КУА відкритого типу може самостійно вести реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, визначеному Комісією. Разом з тим КУА може здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям. А КУА венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє.
 
В цивілістиці виділяють індивідуальний правовий статус КУА, яким є правове становище КУА в правовідносинах з управління активами конкретного ПІФ… індивідуальний правовий статус управляючої компанії, в управлінні якої більше одного ПІФ, суттєво змінюється в залежності від того, майном якого із цих фондів розпоряджається управляюча компанія, вчиняючи ту чи іншу угоду на ринку цінних паперів[1, с.163]. Як відомо, в управлінні КУА можуть перебувати також корпоративні інвестиційні фонди. Тому сказане повною мірою стосується ІСІ в цілому.
 
З аналізу положень чинного законодавства вбачається, що будь-яке господарське товариство у формі акціонерного чи товариства з обмеженою діяльністю, що не повязане з фондовим ринком, може перереструватись в КУА, отримати відповідні ліцензії ДКЦПФР, на підставі яких здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Аналогічним чином КУА після анулювання ліцензії, вправі здійснювати інші види діяльності відповідно до чинного законодавства України.                                     
 
Ліцензія має підтверджувати професійний рівень КУА, від якого залежить ефективність управління ПІФ. В цілому ж професійність КУА визначається професійністю її керівництва і працівників, що часто залежить від стажу роботи на фондовому ринку.  Так, стажем роботи на фондовому ринку є загальний стаж роботи особи:
 
у професійному учаснику за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;
 
як посадової особи в саморегулівній організації на фондовому ринку, яка набула відповідного статусу в установленому законодавством порядку;
 
як державного службовця в ДКЦПФР.
 
Управління активами інституційних інвесторів - комплексний вид діяльності на фондовому ринку і вимагає професійного досвіду в   інших видах діяльності - торгівлі цінними паперами, депозитарній, реєстраторській діяльності. Тому важко зрозуміти логіку законодавця стосовно вимог до стажу роботи керівника КУА за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку (Абз. 4 п. 6 гл. 1 р. II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених Рішенням ДКЦПФР від 26.05.06. №341 від 26.05.06 №341) [3].
 
На нашу думку, керівник КУА повинен мати досвід роботи в сфері управління активами інституційних інвесторів, в тому числі по відношенню до типу ІСІ, яким очолювана ним КУА управляє. В силу специфіки управління різних типів ІСІ наявність в особи досвіду роботи із закритими ІСІ не може розглядатись як свідчення аналогічного досвіду із відкритими чи інтервальними ІСІ.            
 
Ліцензійні умови містять також інші вимоги, що стосуються приміщення, місцезнаходження КУА тощо. Зокрема, КУА повинна мати приміщення у власності або користуванні та здійснювати професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи (крім випадку здійснення цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи за наявності відповідної копії ліцензії, що отримана в установленому порядку), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб. За місцезнаходженням КУА (її відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місцезнаходження, в тому числі номерів поверху та кімнат приміщення. Загальна площа приміщення КУА для забезпечення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) повинна становити не менше ніж 30 кв.м, а для відповідного відокремленого структурного підрозділу КУА - не менше ніж 20 кв.м.. Приміщення КУА повинно бути обладнано сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією.
 
Крім того, КУА зобов‘язана мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше трьох комп‘ютерів, а також засоби зв‘язку (телефон, електронна пошта, факс). На перший погляд може видатись, що діяльність вітчизняних КУА «зарегульована» державою. Однак вказані ліцензійні умови покликані забезпечити ефективну роботу вітчизняних КУА.
 
КУА представляє інтереси ІСІ в   стосунках   з   третіми особами. Вона діє згідно з договором про управління ІСІ та без довіреності. Разом з тим, наприклад, перед третіми особами КУА позиціонує себе як управитель ПІФ. В іншому випадку, як випливає із ч.3 ст. 1038 ЦК України, у разі відсутності такої вказівки КУА зобов’язується перед третіми особами особисто. Якщо КУА перевищить свої повноваження або укладе договір не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов’язаннями, які виникають внаслідок виконання таких договорів, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не встановлено законом (ст. 33 Закону України «Про ІСІ»).
 
За здійснення управління ІСІ КУА виплачується премія в грошовій формі. Її розмір, види, строки та порядок нарахування встановлюються спеціальним нормативно-правовим актом. Крім винагороди, КУА може виплачуватись премія (крім відкритих ПІФ). Іншими словами, правовідносини з управління ІСІ мають оплатний характер.        
 
Відповідно до ч. 1 ст. 1043 ЦК України управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботливості   про   інтереси    установника    управління, зобов‘язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки. Під належною турботливістю прийнято вважати такий вияв турботливості до переданого в управління майна, як до свого власного.
 
Принцип «належної турботливості» - суб’єктивне і неоднозначне поняття. Його застосування до управління майном як вияву особисто –довірчих стосунків управителя і засновника управління характерне для країн англо-американської системи права і не може бути повноцінно реципійоване вітчизняним законодавством.             
 
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про ІСІ» КУА може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ. Дана норма дозволяє КУА реалізовувати різноманітні інвестиційні статегії за допомогою управління низкою ІСІ. З іншої сторони, може виникнути конфлікт інтересів між кількома ІСІ, що перебувають в управлінні однієї КУА, наприклад, коли ці ІСІ мають однакові інвестиційні стратегії, структуру активів тощо. В цій ситуації КУА змушена приймати рішення на користь одного з них, чим порушуються права учасників (акціонерів) іншого. Нагальною є необхідність зведення до мінімуму конфлікту інтересів між кількома ІСІ, що перебувають в управлінні однієї КУА, що підтвердується і п. b) ст. 5f Директиви Ради 85/611/ЄЕС.
 
На важливість зведення до мінімуму конфлікту інтересів, зокрема,  при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами вказує українське законодавство. Згідно з абз.10 п.8 гл.2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.06. N346 положення   про   внутрішній   контроль торговця цінними паперами має містити вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку [2].  
 
Таким чином, набуває актуальності питання закріплення на законодавчому рівні для КУА критеріїв управління ІСІ, які би унеможливлювали конфлікт інтересів учасників (акціонерів) ІСІ та КУА, кількох ІСІ, відображали, так би мовити, «внутрішнє» ставлення» КУА до управління ІСІ. Шляхом закріплення в законодавстві обмежень діяльності КУА (ст. 30 Закону «Про ІСІ», деталізована спеціальним положенням ДКЦПФР), це питання вирішено частково. Закріплення ж критеріїв управління ПІФ лише на договірному рівні допускатиме неоднозначне їх тлумачення і застосування.
 
Як вже зазначалось, повноваження КУА по управлінню ІСІ значно обмежуються Законом України «Про ІСІ». Більшість із закріплених в ч.2 ст. 30 Закону України «Про ІСІ» обмежень діяльності КУА пов’язані із забороною здійснення КУА певних дій по відношенню до ІСІ: абз. 2, 3-7,9, 10, 13, 15,16. Інші обмеження покликані гарантувати дотримання складу і структури активів ІСІ: абз. 1,2,8, 11. Окремі з них не стосуються КУА венчурного ІСІ. Зі змісту ст. 30 Закону України «Про ІСІ» також вбачається, що перелік обмежень діяльності КУА, є вичерпним. І хоч Закон України «Про ІСІ» прямо не зазначає, однак, на нашу думку, проспект емісії цінних паперів ІСІ може містити інші додаткові обмеження, за умови, що вони не суперечать чинному законодавству. Як слушно відмітили Шевченко Я.М. та Венецька М.В., «досить жорсткі норми щодо обмежень у … та діяльності КУА є цілком доречними з огляду на необхідність підвищення гарантій захисту майнових прав інвесторів на фондовому ринку…» [6, с. 56].
 
Саме забезпечення захисту майнових прав інвесторів має стати однією з основних тенденцій розвитку ринку колективного інвестування в Україні. Цей основоположний постулат має наскрізь пронизувати законодавство про фондовий ринок.
 
Якщо у  документах ПІФ обов’язково зазначаються у його назві слова “пайовий інвестиційний фонд” та тип і вид фонду (ч.9.ст.23 Закону України «Про ІСІ»), то законодавство не містить подібних вимог щодо найменування КУА. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов’язують КУА зазначати у статуті відомості про види діяльності, провадження яких буде здійснювати КУА та заборону щодо поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених Ліцензійними умовами. Однак вони не містять вимог щодо найменування. У зв’язку з цим у найменуванні КУА можуть бути відсутні слова «компанія з управління активами».
 
Однак статут в більшості випадків недоступний інвесторам. Вони позбавлені можливостей з ним ознайомитись, чим порушується їхнє право на інформацію. Для вирішення цієї ситуації пропонується доповнити ст. 29 Закону України «Про ІСІ» ч.7 наступного змісту:
 
«У найменуванні та документах компаній з управління активами, що створені відповідно до цього Закону, мають зазначатись словосполучення «компанія з управління активами» та похідні від них».                
 
Таким чином, КУА як управитель ІСІ володіє спеціальним правовим статусом, який обумовлюється специфікою відносин з управління майном ІСІ. Водночас  правове регламентування діяльності вітчизняних КУА потребує подальшого вдосконалення.
 
Список використаної літератури:
 
 
1. Иванова Е.В. Гражданско-правовое положение паевых инвестиционных фондов: вопросы теории и практики: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. - Москва, 2009.- 192 с.
2. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.05.06. N346.
3. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджені Рішенням ДКЦПФР від 26.05.06. №341 від 26.05.06 №341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.01. N2299-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

5. Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI): Директива Ради 85/611/ЄЕС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

 

 Автор: Слободян Олександр

 

Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування


Новини Статті Аналітика
Рада Асоціації Рада Асоціації "Фондове партнерство" звернулась до ДКЦПФР з проханням відновити обіг цінних паперів 12 емітентів Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Реалії та перспективи розвитку складського комплексу України Щотижнева статистика публІчних ІСІ:  31.03-06.04.11 р. Щотижнева статистика публІчних ІСІ: 31.03-06.04.11 р.
"Донецьксталь" обіцяє судитися з ДКЦПФР через призупинку обігу акцій Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу Економічна природа та об’єктивні передумови трансформації бізнесу Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні - березень 2011 року Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні - березень 2011 року
ДКЦПФР заборонила на 12 місяцівторгувати цінними паперами 12 підприємств групи ДКЦПФР заборонила на 12 місяцівторгувати цінними паперами 12 підприємств групи "Донецьксталь" Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Сучасні аспекти планування у сфері інноваційної діяльності підприємств Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 4 кварталі 2010 року Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 4 кварталі 2010 року
За три роки Білорусь має приватизувати активи на 7,5 мільярдів доларів За три роки Білорусь має приватизувати активи на 7,5 мільярдів доларів Актуальні напрями інвестиційних проектів Актуальні напрями інвестиційних проектів УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 17.03-23.03.11 р. УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 17.03-23.03.11 р.
Янукович ветував зміни до закону про фондовий ринок Янукович ветував зміни до закону про фондовий ринок Деякі поради інвестору Деякі поради інвестору УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 10.03-16.03.11 р. УАІБ: Щотижнева статистика публічних ІСІ (відкриті, інтервальні, закриті фонди). 10.03-16.03.11 р.

Завантаження коментарів...

Назад

Новини
Інвестування
Аналітика
 
Купити рекламу на порталі ІНВЕСТИЦІЇ.орг


 
Економічний календар
Інвестиційні проекти
Каталог підприємств
Оголошення

Фраза дня

Чудеса – там, де в них вірять, і чим більше вірять, тим частіше вони трапляються.

Дені Дідро
Економічний календар
 
 
Підписатись на матеріали

Тут ви можете підписатись на отримання матеріалів на електронну пошту, введіть свою електронну пошту


  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС 'ІНВЕСТИЦІЇ' - ЦЕ НАЙСВІЖІША ТА НАЙАКТУАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКІВ
   
ІНФОРМАЦІЯ ІНВЕСТУВАННЯ ІНДИКАТОРИ  УКРАЇНА ІНДИКАТОРИ  СВІТ Послуги
    Створення сайту - Іннеті